Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bati Dillerinde Felsefe Metinleri FEL 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF ERGÜN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ELİF ERGÜN,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve Ertene

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Felsefi düşünce ürünlerinin ortaya konduğu hâkim dillerde felsefe etkinliği yürütebilme ve bu dillerdeki felsefi ürünleri irdeleyebilme becerisi kazandırmak.

Course Content

Çağdaş batı dillerinde üretilmiş felsefi metinlerin, çevirilerine başvurulmaksızın incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin oluşturucu öğelerinin en az beşini sözlü sunumda listelemek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
2 Belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin oluşturucu öğelerinin en az beşini sözlü sunumda listelemek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sözlü Sınav, Ödev,
3 En az iki kavram arasında, belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin kurduğu kimi bağlantıları kurmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin en az beşini, temel sorunlarından en az birisiyle birlikte saymak. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
5 Yazılı bir sunumda belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin karakteristiklerinin en az beşini saymak. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
6 Belli bir döneme ait Batı felsefesi metinlerinin sorunlarından en az yedisini sözlü bir sunumda açıklamak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Göstergebilimin tarihi: Aristoteles ve Boethius
2 Göstergebilimin tarihi: Tümeller tartışması ve Modistae Okulu
3 XIX. yüzyıl dilbilimi ve Ferdinand de Saussure
4 Saussure´ün dilbilimi
5 Rus Biçimciliği ve Vladimir Propp
6 Claude Lévi-Strauss
7 Claude Lévi-Strauss
8 Algirdas Julien Greimas
9 Roland Barthes
10 Roland Barthes
11 Michel Foucault
12 Jacques Derrida
13 Jacques Derrida
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders esnasında belirlenecek olan batı felsefesine ait metinler.</p>
Course Resources

İlgili düşünür metinleri

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6