Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahlak Felsefesi FEL 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Course Lecturers Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK,
Course Assistants

Arş. Gör. Onur Kabil

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Günümüz felsefe sorunları içinde başat bir konumda olan ahlak felsefesi üzerine düşünme ve çalışma becerisi kazandırmak.

Course Content

Ahlak kuramlarının kritiğini yapmak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etik çözümlemeyi günümüz dünya sorunlarına uyarlar. Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Ahlakın kaynağını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Bilim, din ve felsefe açısından ahlak alanını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Ahlak kavramını değişik açılardan çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Hazcı ahlak anlayışlarını faydacı ahlak anlayışları ile karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
6 Evrensel bir ahlak yasasının imkanını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ahlaki Basiret Nedir?
2 Platon
3 Aristoteles (Nikomakhosa Etik)
4 Aristoteles (Nikomakhosa Etik)
5 Aristoteles (Nikomakhosa Etik)
6 Spinoza
7 Spinoza
8 Kant (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi)
9 Kant (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi)
10 Kant (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi)
11 Meta Etik Kuramlar
12 Meta Etik Kuramlar
13 Meta Etik Kuramlar
14 Meta Etik Kuramlar
Resources
Course Notes <p>Ders ile ilgili makaleler</p>
Course Resources

ARİSTOTELES; The Nicomachean Ethics, A Commantary by the Late H.H.Joachim, Clarendan Press, Oxford, 1951; Türkçe Çev: Saffet Babür, Hacettepe Üniv. yay. Ankara 1988.
BOURKE, J.W; History of Ethics, Doubley inc, New York 1968.
BROAD, C.D; Five Types of Ethical Theory, Routlage, London 1971.
Encyclopedia of Morals, (Ed.) Vergilius Ferm. Philosophical Library, New York 1956.
FRANKENA, W; Ethics, Prentic Hal inc, New Jersey 1963.
HABERMAS, J; Moral Concsiousness and Commucunative Action, Trans. Cristian Lenhard ve Shierry Weber Nicholsen, Polity Pres, Cambridge 1990.
HUDSON, W.D; Modern Moral Philosophy, McMillian Press, London, 1970.
KANT, İ; Grundlegung Zur Metaphysık Der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi, Çev: İoanna Kuçuradi, Hacettepe Univ. Yay, Ankara 1982.
KERNER, G; The Revelution in Ethical Theory, Oxford Üniv. Press, Oxford 1966.
MCCLOSKEY, H.J; Meta Ethics and Normatif Ethics, Martinius Nijhoff, The Hauga 1969.
MAC INTAYRE, A; A Short Story of Ethics, Mc Millian, New York 1966.
MOORE, G.E; Principia Ethica Cambridge Üniv. Press (1968 baskısı).
POYRAZ, H; Dil ve Ahlak, Vadi Yay, Ankara, 1996.
SİNGER, P; (Ed.) A Companion to Ethics, Basil Blackweel ltd, Oxford 1993.
SPINOZA; Ethics J. M. Dent and Sons Ltd, London 1938.
STEVENSON, C.L; Ethics and Language, Yale Üniv. Press 1944

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 50 50
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6