Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Rusya-Ab Ilişkileri UAB 510 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GİRAY SAYNUR DERMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Avrupa Birliği politikaları açısından Rusya güvenlik stratejileri ve dış politikalarını irdelemek. Avrupa Birliği ve Rusya ilişkilerini incelemek.
Course Content Bu dersin temel konusu Rusya?nın dış politikası, güvenlik stratejisi ve Avrupa Birliği politikaları ve ilişkisidir. Bu ders Rusya?nın stratejik menfaatlerine uygun bir şekilde, Orta Asya ve Kafkasya gibi bölgelerde geliştirdiği yakın çevre politikası sonucu Rusya?nın Avrasyada artan önemi, bu bağlamda diğer ABD, AB, olan ilişkilere odaklanacaktır. Özellikle Rusya-ABD ve Avrupa Birliği Stratejik İlişkileri ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 - Rusya Federasyonu?nun dünya sistemi içindeki yerini bilmek uluslararası ilişkiler bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu?nun içinde yer aldığı uluslararası sistemin temel birimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin tarihini inc Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Rusya Federasyonu?nun içinde bulunduğu günümüz siyasi yapılanmasında devletlerarası çatışmaların neden ve sonuç ilişkilerini karşılaştırmalı metodla analiz yapar. Anlatım, Performans Görevi,
3 Rusya?nın ve AB´nin gerek devlet, gerekse toplum düzeyindeki yeni kimlik arayışı girişimlerinde, dış politika kararlarına etki eden söylemlerin gelişimlerini izler ve uluslararası sistem-devletlerarası etkileşimleri çerçevesinde etkinlikleri sorgular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
4 Rusya Federasyonu?nda geçmişten günümüze yaşanmış karmaşık olaylar, problemler ve çözüm yöntemlerini belirler ve sentezler. Anlatım, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Rusya Federasyonu?nda Ulusal Güvenlik Yaklaşımı ve Askeri Doktrinler
2 11 Eylül Sonrası Rusya ?AB İlişkileri (Rusya?nın Avrupa Güvenliğindeki Konumu)
3 Rusya ve ABD?nin Avrasya Güvenliği Bakımından İlişkileri
4 AB ile stratejik ortaklık
5 Rusya ile AB ?demokratikleşmenin? tanımı
6 Enerji Politikaları ve AB
7 Putin Doktrini ve AB
8 Vize Haftası
9 Karadeniz güvenlik politikaları bağlamında Rusya?nın Avrupa Birliği ile ilişkileri
10 Rusya?nın Üye Olduğu Uluslararası Örgütler, NATO ile ilişkiler
11 Rusya?nın Bölgesel Örgütlerdeki Liderliği ve AB ile ilişkileri
12 AB Güvenlik Politikaları-Kaliningrad sorunu
13 Dağlık Karabağ Meselesinde Rusya-AB politikaları
14 AB-Rusya ilişkilerinin geleceği
Resources
Course Notes William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford, ss. 429-456.<br>Cengiz Erişen,(2004) ?Rusya Federasyonu?nda Ulusal Güvenlik Yaklaşımı ve Askeri Doktrinler?, Değişen Dünyada Rusya, Der: Erhan Büyükakıncı, Phoenix Yayınevi, Ankara, Haziran 2004, ss.137-163.<br>Rami/Çiğdem Şaylıman, (2004) ?Rusya?nın Avrupa Güvenliğindeki Konumu?, Değişen Dünyada Rusya, Der: Erhan Büyükakıncı, Phoenix Yayınevi, Ankara, Haziran 2004, ss.293-308.<br>Zeynep Dağı, Rusya?nın Dönüşümü, Boyut Kitapları, İstanbul 2002.<br>Neil Malcolm ve Alex Pravda, ?Democratization and Russian Foreign Policy?, International Affairs, C. 72/2, 1998, ss. 537-52<br>Y. Bilinsky, ?Ukraine, Russiand the West:An Insecure Security Triangle?, Problems of Post-Communism, Ocak-Şubat 1997, ss.27-33.<br>P. Van Ham, ?Ukraine, Russia and European Security Implications for Western Policy?, Chaillot Papers, No. 13, Institute for Security Studies, WEU, Paris 1994.<br>Giray Saynur Bozkurt, .-?ABD ve AB Ekseninde Vladimir Putin Dönemi Rus Dış Politikasına Bakış?, 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye?den Yansımalar, Oğuz Kaymakçı (ed.), Türkmen Kitabevi, İstanbul 2007, ss.65-92.
Course Resources Zeynep Dağı, Rusya?nın Dönüşümü, Boyut Kitapları, İstanbul 2002.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 40 40
Total Workload 168
Total Workload / 25 (Hours) 6.72
dersAKTSKredisi 7