Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Politika ve Sivil Toplum Ilişkisi UAB 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Devletlerin uluslararası arenada tek aktör olmadığı gerçeğinden hareketle küreselleşme ile birlikte etkisi daha çok artan sivil toplum örgütlerinin dış politika yapım süreçlerine etkisini teorik olarak görmenin yanında Türk dış politikasının belli başlı alanlarında da STK?ların rollerini inceleyebilmektir.
Course Content Sivil toplum- dış politika ilişkisi perspektifinden türk dış politikasının belli başlı alanlarına sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımları analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sivil toplum kavramının tanımını yapabilir,önemini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dış politika analizine yönelik teorik perspektifleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sivil toplum-dış politika ilişkisini hangi teorik yaklaşımlarla açıklayabileceğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk dış politikasının tarisel sürecinde sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını analiz edebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkiye´nin Ortadoğu ülkelerine yönelik izlediği dış politikasına sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye´nin Balkanlara yönelik izlediği dış politikasına sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımlarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türkiye´nin AB politikası´na yönelik sivil toplum kuruluşlarının tutum ve yaklaşımlarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik sivil toplum kuruluşlarını yaklaşımlarını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sivil Toplum Kavramı ve Tanımı- İçeriği ÇAHA, Ömer (2001), Türkiye?de Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma?, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
2 Sivil Toplum Kuruluşları Çeşitleri ÇAHA, Ömer (2001), Türkiye?de Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma?, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
3 Dış Politikaya Kavramsal Yaklaşım İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), ?Dış Politika: Teorik Perspektifler?, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
4 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-I HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
5 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-II HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
6 Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisini Açıklamaya Yönelik Teoriler-III DUNNE, Timothy (1997), ?Liberalism?, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
7 Türkiye?nin Ortadoğu Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları ORHAN, Oytun (2010), ?Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma? Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
8 Türkiye?´nin Balkanlar Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Nurcan (2006), ?Türkiye?nin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 77-117.
9 Türkiye?nin Orta Asya Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları
10 Türkiye?nin Kıbrıs Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler?, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
11 Türkiye?nin Ermenistan Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları UZUN, Ezgi (2010), ?Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesi Sürecinde Yeni Bir Aktör: Türk Düşünce Kuruluşları?, Boğaziçi Üniversitesi Lisanüstü Konferansı Tebliğ Metni, İstanbul.
12 Türkiye?nin ABD Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları AKYÜZ, Abdullah (2006), ?Türk-Amerikan İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.209-232.
13 Türkiye?nin AB Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları Cicioğlu, F. (2011)"Sivil Toplum Dış Politika İlişkisi Bağlamında Türkiye´nin AB Politikasına Sivil Toplum Kuruluşlarının Yaklaşımı" Yayınlanmamış Doktora Tezi,Sakarya
14 Sunumlar
Resources
Course Notes DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), Sivil toplum ve Dış Politika, Bağlam Yayınları, İstanbul
Course Resources ADLER, Emanuel (2001), ?Constructivism and International Relations?, Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes vd. (ed.), Sage Yayıncılık, London, s.95-118
AKYÜZ, Abdullah (2006), ?Türk-Amerikan İlişkilerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.209-232.
ALEMDAR, Zeynep (2005) Civil Society and Intergovernmental Organizations: Turkish Domestic Organizations Exercising Influence via The European Union, Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Kentucky.
ATAN, Serap (2004), ?Europeanisation of Turkish Peak Business Organisations and Turkey-EU Relations?, Turkey and European Integration: Accession Prospects an Issues, Routlegde, London, New York, s. 100-121.
BARNETT, Michael (2006), ?Social Constructivism? Th Globalization of World Politics, Baylis J. Ve S. Smith (ed.), Oxford University Press, s. 251-271.
BIENEN D., C. Freund, V. Rittberger (1999), ?Social Interest, Policy Networks and Foreign Policy: An Outline of Utilitarian-Liberal Foreign Policy Theory? http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/taps/tap33a.htm ,07.11.2009
BİKMEN Filiz, Zeynep MEYDANOĞLU (2006), Türkiye?de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu, TÜSEV Yayınları, Yayın No. 39, İstanbul.
CHECKEL, Jeffrey T. (1997), ?International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist-Constructivist Divide?, European Journal of International Relations, Vol. 3, N. 4, s. 473-495.
CHECKEL, Jeffrey T. (2008), ?Constructivism and Foreign Policy?, Foreign Policy Theories, Actors and Cases, Smith, S., A. Hadfield, T. Dunne (ed.), Oxford University Press, s.71-83.
ÇAHA, Ömer (2001), Türkiye?de Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma?, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
ÇELİK, Ahmet Hüsrev (2006), ?Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk Dış Politikasına Etkisi?, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler?, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
DOUGHERTY James E. ve Robert L. PFALTZGRAFF (1996), Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Longman, New York.
DUNNE, Timothy (1997), ?Liberalism?, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
ERDOĞAN TOSUN, Gülgün (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yayınları, İstanbul.
GOLDSTEIN J.S. ve J.C. PEVEHOUSE (2010), International Relations , 9. Baskı, Longman.
GÜVENÇ, Serhat (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası ve Düşünce Kuruluşları?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.159-179
HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), ?Dış Politika: Teorik Perspektifler?, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
KARACA, Seher (2004), ?EU Policy-Making and Domestic Business Interests: The Contribution of the Turkish Business Community Towards EU Policy?, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dublin European Institute, Ireland.
KATZENSTEIN Peter J. (1976), ?International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Industrial States? International Organization, Vol. 30 N. 1, s. 1-45.
KEYMAN, Fuat (2006), Türkiye?de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK, Mustafa (2009), ?Uluslararası İlişkiler Kuramında ?Konstrüktivist Dönüşü? Anlamak?, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, sayı 2, s. 771-795.
MORAVCSIK, Andrew (1997), ?Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of International Politics?, International Organization, Vol. 51, No. 4, p. 513-53.
ORHAN, Oytun (2010), ?Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma? Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
ÖNİŞ, Ziya ve Umut Türem (2001), ?Business, Globalization and Democracy: A Comparative Analysis of turkish Business Associations?, Turkish Studies, Vol. 2, No. 2, Autumn, pp. 94-120.
ÖNİŞ, Ziya (2003), ?Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era?, Turkish Studies, Vol. 4, No. 1, s. 9-34.
ÖZCAN Nihat Ali (2006), İran Sorununun Geleceği, Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiye?ye Öneriler, TEPAV Yayınları, Ankara.
ÖZCAN, Gencer (2004), ?Türkiye Dış Poliitkası?nda Algılamalar, Karar alma ve Oluşum Süreci?, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (der.), 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, s. 829-895.
ÖZGÜR BAKLACIOĞLU, Nurcan (2006), ?Türkiye?nin Balkan Politikasında Rumeli ve Balkan Göçmen Dernekleri?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 77-117.
RITTBERGER, Volker (2004), ?Approach to the Study of Foreign Policy Derived from International Reletions Theories?, Tubingen University, No. 46.
ROSATI J.A. (1995), ?A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy?, in Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation, L. Neack, J. A. K. Hey, P. J. Haney (ed.), Englewood Cliffs: Prentice Hall, pp. 49-70.
TESEV, ?Normalization of Turkey-Armenia Relations?, http://www.tesev.org.tr/ default.asp?PG=DPL05EN01 , 16.10.2009
TESEV (2008), Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler, TESEV Yayınları.
UZUN, Ezgi (2010), ?Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesi Sürecinde Yeni Bir Aktör: Türk Düşünce Kuruluşları?, Boğaziçi Üniversitesi Lisanüstü Konferansı Tebliğ Metni, İstanbul.
WENDT, Alexander (1995), ?Constructing International Politics?, International Security, Vol. 20, No.1, Summer, s. 71-81.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 7