Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Bütçesi ve Teorisi UML 501 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN,
Course Assistants Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Kamu Bütçesi ve Bütçe Türlerine ilişkin olarak ?Bütçe?dersinde belirtilen haftalık ders konuları ve bu konular için hedeflenen öğrenim çıktılarına uygun çalışmalar yapmak
Course Content Bütçe teori ve ilkeleri ile Türk bütçe sistemi ve uygulamasını ayrıntılı olarak içerir
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Seçilen konunun ?Sınırlılıklarını? konu, zaman, vb. yönlerden belirler Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Seçilen konuya ilişkin yapılacak çalışmanın Literatür içindeki yerini ve farklılığını ?Çalışmanın Önemi? olarak açıklar Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
3 Seçilen konuya ilişkin araştırma belgelerini ilgili öğretim üyesi ile birlikte değerlendirir Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
4 Seçilen konuya ilişkin Durum Değerlendirmesine bağlı olarak ?Araştırma Sorularını? tanımlar Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
5 Kamu Bütçesine ya da Bütçe Türlerine ait, Teorik, Bütçe Sistemleri, ABS Analitik Bütçe Sistemi, Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme, İç Denetim ve Kamu İç Mali Kontrol Sistemi, Çok Yıllı Bütçeleme, Orta Vadeli Harcama Planı ve Programı, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Seçilen konunun hangi önceliklerle sunulacağını ve yazılacağını belirler Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
7 Seçilen konuya ilişkin ?Amacı? tanımlar Bireysel Çalışma, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Devlet bütçesi (tanımı, gelişimi)
2 Devlet bütçesi (işlevleri ve ilkeleri)
3 Devlet bütçesi (genellik ve birlik ilkelerinden sapmalar ve Türkiye uygulaması (katma bütçeli idareler, özel bütçeler,) )
4 Devlet bütçesi (genellik ve birlik ilkelerinden sapmalar ve Türkiye uygulaması (döner sermaye işletmeleri, fon uygulamaları özerk bütçeler) )
5 Türk bütçe sistemi (Stratejik plana dayalı performans esaslı bütçeleme sistemi)
6 Türk bütçe sistemi (Türkiye´de SPDPEBS sisteminin uygulanması:program bütçe sistemi)
7 Türk bütçe sistemi (bütçe yasasının hazırlanma çalışmaları ve yasama organınca görüşülmesi)
8 Türk bütçe sistemi (bütçe yasasının hazırlanma çalışmaları ve yasama organınca görüşülmesi)
9 Arasınav
10 Türkiye?de bütçe uygulaması (gelir ve gider bütçelerinin uygulanması, hazine işlemleri,
11 Türkiye?de bütçe uygulaması (bütçe gelirleri, hazinenin borçlanması,)
12 Türkiye?de bütçe uygulaması (devlet muhasebe sistemi, bütçe döneminin sona ermesi)
13 Mali denetim (bütçe denetimi)
14 Mali denetim (bütçenin aklanması)
Resources
Course Notes 1. Kamu Bütçesi, Ömer Faruk Batırel, Nihat Sayar Yayınları, İstanbul, 1989.<br>2. Kamu Bütçesi, Şerafettin Aksoy, Filiz Kitabevi, Ankara, 1994.<br>3. Devlet Bütçesi, Gülay Coskun, Turhan Kitabevi, Ankara, 1994.<br>4. Bütçe ve Devlet Muhasebesi, Yusuf Akça, İ.Ü. Yayınları, İstanbul, 1998
Course Resources
Week Documents Description size
4 3ABSyeGenelgiris2 3ABSyeGenelgiris2 1.84 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 8 16
Final 1 15 15
Total Workload 167
Total Workload / 25 (Hours) 6.68
dersAKTSKredisi 7