Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mali Düşünce ve Olaylarin Tarihi UML 521 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TEMEL GÜRDAL
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Furkan Beşel
Course Category
Course Objective Mali düşünce ve olayların ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve tarihin çeşitli dönemlerinde gerçekleşmiş mali olaylardan dersler çıkarmak ve ortaya konulmuş mali düşüncelerin ve görüşlerin yeniden değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.
Course Content Tarihsel süreç içerisinde mali olay ve düşünceleri, bağlantılı şartlarıyla ilişkiler ve bunlardan bağımsız yönleriyle ileri düzeyde analizini içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 vergilemenin ve harcamaların safhalarını tanımlarmısır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 mısır, hitit, eski roma ve eski yunanda mali olayların temel unsurlarını tanımlar ve karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Orta çağda mali olay ve düşünceleri karşılaştırır ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiye?nin yakın ve uzak mali tarihi ile ilgili önemli olay e gelişmeleri karşılaştırır ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Osmanlıda mali yapıyı, mali örgütü, toprak istemini unsurlarıyla değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Osmanlı?da mali bunalımın nedenlerini, gerçekleştirilen reformları ve Osmanlıda borçlanmanın gelişimini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 ilk çağlarda mali olayları günümüzdeki gelişmiş biçimleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırarak değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 İslam ülkelerinde mali olay ve kurumları tanımlar ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 tarihi mali olayların etkileri ve sonuçlarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Osmanlı?da kamu gelir ve harcamalarını sınıflandırır ve etkileri bakımından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ilk çağlarda mali olaylar ve düşünceler Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
2 Tarihte vergilemenin ve kamu harcamalarının safhaları Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
3 Mısır ve hititlerde mali olaylar Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
4 Eski yunan ve romada mali olaylar Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
5 Orta çağda mali olaylar ve düşüncelerin gelişimi Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
6 Orta çağda islam ülkelerinde mali olaylar ve düşüncelerin gelişimi Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
7 Arasınav
8 Osmanlı mali yapısını etkileyen unsurlar ve toprak sistemi Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
9 Osmanlı devletinde mali örgüt Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
10 Osmanlı kamu gelirlerinin sınıflandırılması Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
11 Osmanlıda kamu gelirlerinin tahsil yöntemleri ve vergileme ilkeleri Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
12 Osmanlıda kamu harcamalarının sınıflandırılması ve analizi Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
13 Osmanlıda mali uyumazlıklar ve çözüm yolları Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
14 Osmanlıda mali bunalımın nedenleri, reformlar ve dış borçlanmanın analizi Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
Resources
Course Notes Tabakoğlu, A., (1986), Türk Iktisat Tarihi, Dergah Yayinlari, Istanbul
Course Resources 1. Sayin, A.V., (1999), Tekalif Kavaidi, T.C. Maliye Bakanliği ,Ankara
2. Sayin, A.V., (2000), Tarihi Mali, T.C. Maliye Bakanliği ,Ankara
3. Lafhenburger, H., (1964), Vergiler Ve Tarihi,
4. Filiz Giray, Maliye Tarihi, Ezgi Kitabevi, Bursa 2006
5. Mustafa Akdağ, Türkiyenin İktisadi ve İçtimi Tarihi, Cem Yayınevi, 1995 İstanbul
6. Nihat Falay, Maliye Tarihi, Filiz Kitabevi, 1989 İstanbul
7. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, 1984 Ankara
8. Nihad S.Sayar, Türkiye İmparatorluk Dönemi Siyasi, Askeri, İdari ve Mali Olayları, 1978 İstanbul
9. Doğan Şenyüz, éAşar´ın Vergi Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi, Uludağ Ü. İİBF Dergisi Cilt 6, Sayı 1 Nisan 1985
10. Nezih Varcan, Maliye Tarihi, Eskişehir 1996
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 10 20
Final 1 25 25
Total Workload 171
Total Workload / 25 (Hours) 6.84
dersAKTSKredisi 7