Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ab´ De Vergileme UML 519 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gonca Güngör, Arş. Gör. Hakan Yavuz
Course Category
Course Objective AB?de vergileme ve AB vergi sistemi hakkında ileri düzey bilgi sahibi olma
Course Content AB?de vergileme ve AB vergi sistemi hakkında ileri düzey bilgi sahibi olma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 AB?de uygulanan servet vergilerini araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 AB?de uygulanan harcama vergilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 AB?nin oluşumu, gelişimi ve üyeleri hakkında inceleme yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
4 AB?de uygulanan gelir vergilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Türk vergi politikasının AB vergi politikasına uyumunu araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 AB?de vergi uyum çalışmalarını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 AB hakkında genel bilgiler Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
2 Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin ekonomik analizi Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
3 AB?de vergilemenin genel prensipleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
4 Vergi prensipleri konusunda uyumlaştırma çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
5 Katma değer konusunda beliren vergileme ilkeleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
6 Katma değer vergindeki muafiyet ve istisnalar konusunda uyum çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
7 Katma değer vergisinin oranları konusunda uyum çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
8 arasınav Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
9 Özel tükeim verisi konusunda uyum çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
10 Gelir vergisinde vergi uyum çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
11 Vergi işbirliği çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
12 Servet vergileri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
13 Vergilerin uluslararası boyutta karşılaştırılması Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
14 Genel tartışma Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
Resources
Course Notes Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri
Course Resources Vergilemede Küresel Eğilimler ve AB, TOBB Yayını, 2001
Ekmekçi E.(2003) Küreselleşme ve Vergi Politikaları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 10 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7