Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Tasarimi ISE 401 7 0 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi TUĞRUL TAŞCI, Doç.Dr. İHSAN HAKAN SELVİ, Dr.Öğr.Üyesi LEVENT ÇALLI, Doç.Dr. NUMAN ÇELEBİ, Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇALLI, Öğr.Gör. BARAN KAYNAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin, bilişim sistemleri ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) proje çalışmasıdır.
Course Content Her öğrenci bilişim sistemleri mühendisliği bölümüne ait konularda proje çalışması yapıp rapor halinde danışmanı öğretim üyesine sunarak, savunacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrencilere araştırma becerisi kazandırmak Grup Çalışması, Benzetim, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Öğrencilere planlama becerisi kazandırmak Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Öğrencilere uygulama becerisi kazandırmak Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırmak Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Öğrencilere değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazandırmak Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Deney konusunun belirlenmesi
2 Deneyin tasarlanması
3 Deneyin tasarlanması
4 Deneyin gerçekleştirilmesi
5 Deneyin gerçekleştirilmesi
6 Deneye ait verilerin toplanması
7 Deneye ait verilerin toplanması
8 İstatistiksel yöntemlerle deneysel verilerin analizi
9 İstatistiksel yöntemlerle deneysel verilerin analizi
10 Analiz sonuçların değerlendirilmesi
11 Sonuçların yorumlanması
12 Projenin yazımı
13 Projenin yazımı
14 Gerekli düzeltmelerin yapılması ve projenin teslimi
Resources
Course Notes http://bsm.sakarya.edu.tr/tr
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Sözlü Sınav 25
2. Sözlü Sınav 25
3. Sözlü Sınav 25
4. Sözlü Sınav 25
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Final 1 10 10
Total Workload 122
Total Workload / 25 (Hours) 4.88
dersAKTSKredisi 5