Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilişim Hukuğu ISE 462 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilişim; “bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılarak sonuçlar üretilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Toplum bilgisayarı kullanarak bilgi ihtiyacını gidermekte, birbiriyle iletişim kurmakta, alışveriş edebilmektedir. Bilişim hukukunun amacı, toplumu ilgilendiren bu ağın kötüye kullanılarak kişilere zarar verilmesini önlemektir
Course Content Bilişim Hukuku hukukun en temel ayırımı olan kamu ve özel hukukun sınırlarını da kaldırmaktadır. Bir yanıyla internetin alışverişte kullanımıyla ilgili ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanında ki konuları kapsarken diğer yanıyla internet üzerinden indirilen programlar, hakaret içeren söylemler hem ceza hukuku hem de fikri mülkiyet hukuku konularından oluşmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilişim hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Bilişim Hukukunun kendi alanına has hukuk kurallarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Bilişim sistemlerini kullanmanın getirdiği sorumlulukları belirtir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 e-devlet uygulamaları hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Bilişim hukukunu diğer hukuk kurallarından ayırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Bilişim alanında olan hukuki uyuşmazlıklara çözüm getirir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
8 iletişim alanında yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
9 internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
10 Elektronik sözleşmeler ve internette fikri haklar alanlarında yorumlarda bulunur Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
11 Gelişen teknolojinin getirdiği yeni suçlar, bilişim sistemleriyle ilgili uygulamadaki yasal kurallar hakkında temel bilgiler öğretir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternet ile ilgili sözleşmelerin oluşturulması
2 Bilişim Teknolojileri ve İş Hukuku
3 Elektronik Ticaret
4 Elektronik İmza
5 İnternette Fikri Mülkiyet Hakları
6 Alan adları
7 Bilişim ve kişilik hakları
8 İnternet yayıncılığı ve uluslararası hukuk
9 Bilişim Suçları
10 Ara Sınav
11 İnternet alanındaki sorumluluklar
12 Bilişim hukuku ve veri güvenliği
13 Hak ihlallerinde uygulanacak prosedür
14 Erişimin engellenmesi
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources [1] Bilişim Hukuku / Prof. Dr.Mustafa TOPALOĞLU
[2] Bilişim Suçları ve hukuku / Av. Ali Osman OZDILEK
[3] İnternet Hukuku /Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 3 6
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 85
Total Workload / 25 (Hours) 3.4
dersAKTSKredisi 5