Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Muhasebe ve Finans ISE 304 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. RECEP YILMAZ
Course Lecturers Doç.Dr. RECEP YILMAZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve temel muhasebe kavram-politikaları doğrultusunda muhasebe teorisi ve uygulaması ile ilgili temel bilgiler vermektir.
Course Content Bu ders sonunda öğrenciler bir firma mali tabloların hazırlanması hakkında bilgi sahibi olur.
1) Bir firma yapısındaki üst yönetim için muhasebe departmanının önemini anlamak,
2), varlık yükümlülükleri doğasını anlamak, bilanço ve gelir tablosu hazırlamak
3) muhasebe sistemi bağlantılarının MIS ile olan ilişki ve pozisyonunu kavramak.
4) Muhasebe dolandırıcılık ve yanlış girdileri anlamak ve bunları nasıl gidereceğini anlamak.
Mevduat ve ön ödeme işlemleri, ücret bordroları hazırlanması, cari olmayan varlıkların değer kaybetmesi, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları. Nihai hedef, finansal tabloların hazırlanması yeteneğine sahip olmaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Aktif ve pasif karakterli hesapların, bilanço, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile olan ilişkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Herhangi bir işletmedeki muhasebe sürecinin nasıl çalıştığını açıklar, genel muhasebenin ve bu doğrultuda tutulan kayıtların diğer muhasebe sistemleri ile ilişkisini kurar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutar, gerektiğinde bunları sorgular ve muhasebesel hataları ortaya çıkarır ve bu hataları düzeltir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Dönembaşı, dönemiçi ve dönemsonu muhasebe işlemlerini yapar, bu işlemlerin işletmenin dönem sonu mali yapısı ve kar/ zararı ile ilişkisini çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olay veya işlemin kaydını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler, düzenlediği mali tablolardan işletmenin mali yapısını okur ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Depozito ve Teminat İşlemleri
2 Avans İşlemleri
3 Ücret Bordrosu ve Muhasebeleştirilmesi
4 Ücret Bordrosu ve Muhasebeleştirilmesi
5 Duran Varlık İşlemleri
6 Duran Varlıklarda Amortisman ve Muhasebeleştirilmesi
7 Ticari Borçlar
8 Özsermaye Hesapları
9 Özsermaye Hesapları
10 Gelir-Gider Hesapları ve Maliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem kar/Zararı) ortaya çıkarılması
11 Özellikli Hesaplar ve İşlemler ,
12 Genel Uygulama (Bilgisayarlı Muhasebe Programı Üzerinde)
13 Genel Uygulama (Bilgisayarlı Muhasebe Programı Üzerinde)
14 Genel Uygulama (Bilgisayarlı Muhasebe Programı Üzerinde)
Resources
Course Notes Ders Notları
Course Resources Sevilengül, Orhan (2003), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 11.Baskı, Ankara
Yalkın, Yüksel Koç (2001), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 12.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara.
Küçüksavaş, Nihat (2000), Genel Muhasebe, Beta Yayınları, İstanbul.
Lazol, İbrahim, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa
Week Documents Description size
8 ALACAK-BORÃ-AVANS-DEPOZ¦TO-TEM¦NAT--CRET_BORDROSU 4 2.13 MB
9 Duran_Varl²klar_ve_Amortisman 6.47 MB
0 13.DERS_Ízellikli_Hesap_ve_¦¦lemler-Hatal²_Kay²tlar 0.48 MB
0 11.DERS_Gelir-Gider_Hesaplar² 0.64 MB
0 ALACAK-BORÃ-AVANS-DEPOZ¦TO-TEM¦NAT--CRET_BORDROSU 1.51 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 10 10
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 5