Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kurumsal Bilişim Sistemleri ISE 306 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. EMİN GÜNDOĞAR
Course Lecturers Prof.Dr. EMİN GÜNDOĞAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bir kurumsal şirket veya şirketler grubunun tüm yönetim fonksiyonlarını yazılım olarak bünyesinde toplayan ve ERP olarak isimlendirilen sistemlerinin tasarım, kurulum ve işletimi konusunda öğrenciyi bilgi sahibi yapmak

Course Content

ERP nin Gelişimi ve temel Kavramlar, ERP sistemlerinin temel modülleri, Muhasebe ve Finans Yönetim Modülü, Malzeme Yönetim modülü Satınalma, Stok ve Depo Yönetimi), Satış ve Dağıtım sistemi Modülü, , Üretim Veri Yönetimi(Ürün Ağaçları ve İş Akışları), Üretim Planlama Modülü (MPS, MRP, CRP),, Üretim Kontrol İşlemleri Modülü, Kaite ve Bakım Yönetim Modülleriü Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (Balanced Scorecard), İnsan Kaynakları Yönetimi, ERP Paketleri (SAP, Microsoft Dynamics vs. ) tanıtımı ve uygulamalar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletme yönetim fonksiyonlarının etkileşimini öğretir Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Entegre sistem kavramının yerleşmesini sağlar Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Problem çözme ve sistem tasarımı yeteneğinin geliştirir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Yazılım geliştirme yeteneğinin artırır Anlatım, Sınav ,
5 ERP paketleri seçim kriterlerini öğretir Anlatım, Sınav ,
6 Malzeme Yönetimi temel süreçlerinin işleyişini öğretir Anlatım, Sınav ,
7 Üretim Ana verilerini (Ürün Ağaçlar ve iş akışları) oluşturulmasını öğretir Anlatım, Sınav ,
8 Üretim Planlama ve Kontrol sürçlerinin çalışmasını öğretir Anlatım, Sınav ,
9 Satış süreçlerini ve Üretim sistemine entegrasyonu öğretir Anlatım, Sınav ,
10 Kalite ve Bakım Yönetim süreçlerini öğretir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 ERP sistemleri Gelişimi ve Temel Kavramlar
2 ERP sistemlerinin temel modülleri
3 Malzeme Yönetimi-I (Satınalma ve Tedarik Süreci)
4 Malzeme Yönetimi-II (Stok ve Depo yönetimi)
5 Muhasebe ve Finans Yönetimi
6 Üretim - Planlama (MPS, MRP, CRP)
7 Üretim - Kontrol İşlemleri
8 Üretim - Maliyetlendirme
9 Satış ve Dağıtım Yönetimi
10 Ara Sınav
11 Kalite Yönetimi
12 ERP sistemleri Gelişimi ve Temel Kavramlar
13 CRM ve SCMS Sistemleri
14 ERP Yazılımları
Resources
Course Notes <p>Ders notları</p>
Course Resources

1. Enterprise Resource Planning (ERP) : The Dynamics of Operations Management
2. Erp : Tools, Techniques, and Applications for Integrating the Supply Chain (St. Lucie Press/Apics Series on Resource Management)

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
1. Proje / Tasarım 65
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 13 13
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 5