Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veritabani Tasarimi ve Uygulamalari ISE 458 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUĞRUL TAŞCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TUĞRUL TAŞCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüzde yaygın olarak kullanılan veritabanı yönetim sistemlerinin uygulamalı olarak tanıtılması, kullanımının, tasarımının ve uygulamalarının öğretilmesi bu dersin temel gerekçesini oluşturmaktadır.
Course Content Veri tabanlarında tasarım, modelleme, yönetim sistemleri, Oracle veri tabanı ve arayüz kullanımı,tablo oluşturma, ekleme,silme,güncelleme işlemleri, Oracle APEX
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Sınav ,
2 Veritabanını varlık-ilişki diyagramları ile modeller Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 SQL ile veritabanlarını sorgular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Normalleştirme adımlarını tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Örnek Veritabanı Yönetimi Sistemini kullanabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel veritabanı kavramları , (kurulum, kaldırma)
2 Veri tabanlarında tasarım, modelleme, yönetim sistemleri
3 Veri tabanları ve Oracle veri tabanı özellikleri
4 Oracle veri tabanı ve arayüz kullanımı
5 Oracle da tablo oluşturma ve kayıt işlemleri
6 Oracle da fonksiyonlar
7 Oracleda sıralama, kayıt çağırma ,güncelleme ve silme işlemleri
8 Oracle da tablo tasarım örnekleri ve sorgu teknikleri
9 Ara Sınav
10 Oracle APEX
11 Oracle APEX
12 Oracle APEX
13 Oracle APEX
14 Oracle APEX
Resources
Course Notes Derste kullanılan materyaller
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Total Workload 64
Total Workload / 25 (Hours) 2.56
dersAKTSKredisi 5