Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veritabani Yönetim Sistemleri ISE 305 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilgisayarların güncel yaşamda her alanda kullanıma girmesiyle, veri birikimi günden güne artmakta ve bu veriler ise veri tabanı denilen ortamlarda saklanmaktadır. Hızla artan bu verilerin saklandığı Veritabanı yönetim sistemlerinin teorik altyapısının tanıtılması, kullanımının, tasarımının ve uygulamalarının öğretilmesi bu dersin temel gerekçesini oluşturmaktadır.
Course Content Tanımlar ve temel kavramlar, varlık-ilişki modeli, İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve hesaplama, Yapısal Sorgulama Dili, Fonksiyonel bağımlılık ve normalizasyon, İşlem Yönetimi, Senkronizm Kontrolü, Veritabanı Kurtarma, Veritabanı Güvenliği, Nesneye Dayalı Veritabanı, Veritabanı Programlama ve İnternet Uygulamaları, Veri Ambarı ve veri madenciliği
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veritabanı yönetim sistemlerini tanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sınav , Ödev,
2 Veritabanını varlık-ilişki diyagramları ile modellemek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 SQL ile veritabanlarını sorgulamak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Normalleştirme adımlarını tanımlamak Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
5 Örnek Veritabanı Yönetimi Sistemini kullanabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veritabanı Yönetim Sistemleri´ne Giriş
2 Varlik-ilişki modeli
3 İlişkisel Veri Modeli
4 İlişkisel Cebir ve Hesap
5 SQL
6 SQL
7 SQL
8 Normalizasyon
9 Veritabanı Yönetim Sistemi
10 Veritabanı Yönetim Sistemi
11 Veritabanı Yönetim Sistemi
12 Web veritabanı uygulaması geliştirme
13 Web veritabanı uygulaması geliştirme
14 Web veritabanı uygulaması geliştirme
Resources
Course Notes Ramakrishnan . Gehrke,Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill,2003.
Course Resources 1.Yarımağan, Ü.,Veritabanı Sistemleri, Ankara, 2000.
2. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", Eight Edition, Addison-Wesley, 2004.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 5