Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Üretim ve Servis Sistemleri Yönetimi ISE 307 5 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. İHSAN HAKAN SELVİ
Course Lecturers Doç.Dr. İHSAN HAKAN SELVİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Üretim ve servis sistemlerinin yönetiminin felsefesi üzerinde durularak üretim kaynaklarının ve araçlarının yönetilmesi teknikleri öğretilerek, bunların ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması üzerinde odaklanılacaktır.

Course Content

Bu derste, üretim ve servis kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve onun çevresi ile birlikte “girdi-işlem-çıktı” süreci içindeki akışa paralel olarak ve yukarıda bahsedilen öğrenme çıktılarının öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üretim, service, üretim yönetimi ve servis yönetimi söz konusu olduğunda, gerekli kavram ve ilişkileri yorumlayarak görev tanımlarını oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Üretilecek mal ve hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler. Bunların kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun ürün/hizmet kombinasyonlarına karar verir.. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yeni işyeri/fabrika kurulmak istendiğinde en uygun kuruluş yeri seçimi için değerlendirme yapar. Mevcut işyerinde/tesiste yerleşim değişikliklerini önerir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için yeni ürün geliştirme veya tasarım değişiklikleri sürecini planlar ve yönetir. Ürün hayat seyri için üretim stratejilerinin oluşturulmasında mühendislik ve işletme yönetimi kararlarına katkıda bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Üretim faaliyetini oluşturan sürecin yönetilmesinde ve görevlerin dağıtılmasında mevcut durum ile işletme amaçları arasında kritik dengeyi kurmak amacıyla planlar yapılmasına katkıda bulunur ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Üretim sürecinde kullanılacak kaynakların nasıl temin edilip kullanılacağına dair planlar yapar ve uygular. Kaynak verimliliği ve süreç etkinliği için çalışmalar yapar, israfı önler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Mal üretimi ve hizmetin sunumunu gerçekleştirecek alanları değerlendirerek en uygun zaman-miktar-maliyet dengesini gerçekleyecek yerleşimleri betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Süreç içindeki darboğazları tanımlar, darboğaz problemlerinin çözülmesine katkıda bulunur, işletme amaçları için yerleşimleri betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Üretim için kullanılacak girdiler ile süreç içindeki faaliyetleri tasarlar, planları yapar ve ihtiyaç duyulan eksikliklerin nasıl ve ne zaman giderileceğine karar verilmesine yardımcı olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Proje yönetiminde faaliyetleri tasvir eder, yönetir, işlerin uygun bütçe ile ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak üzere planlar yapar, proje ekiplerine katılır veya yönetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Üretim, Üretim yönetimi kavramlarının tanıtılması, Üretim Yönetimindeki tarihsel gelişim, Üretim Yönetiminde Planlama Kavramı, Üretim Yönetimi stratejileri, ÜY’nin işletme organizasyonu içindeki yeri.
2 Üretim sistemi kavramı, çeşitleri ve üretim sistemlerinin özellikleri.
3 Üretimde verimlilik ve etkinlik, kaynakların verimli kullanılması, değişken ve sabit kaynakların verimli yönetilmeleri.
4 Talep tahmin yöntemleri
5 Talep tahmin yöntemleri
6 Bütünleşik plan
7 Kuruluş yeri düzenleme
8 Lojistik Yönetimi
9 Ara sınav
10 Bütünleşik plan, ana üretim çizelgesi, Malzeme ihtiyaç planı
11 Bütünleşik plan, ana üretim çizelgesi, Malzeme ihtiyaç planı
12 İş analizi
13 Tam zamanında üretim
14 Üretim ve Servis Sistemlerinde Bilişim Teknolojileri: Endüstri 4.0
Resources
Course Notes <p>Ayanoğlu, Murat, (2006), &Uuml;retim Y&ouml;netimi Ders Notları, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, Kobu B&uuml;lent, &Uuml;retim Y&ouml;netimi, Beta Kitabevi, İstanbul, 2009</p>
Course Resources

Operations Management: Creating Value Along the Supply Chain, Roberta S. Russell and Bernard W. Taylor, 2010

Goldratt, Eliyahu (Çeviri:Ayşe Bilge Dicleli) (1984-1992-2004)AMAÇ:“Sürekli İyileştirme Süreci”, Optimist yayınevi, İş Romanları Yayın No: 125

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 8 8
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 5