Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Ağlari ve Internet ISE 303 5 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. NUMAN ÇELEBİ
Course Lecturers Doç.Dr. NUMAN ÇELEBİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilgisayar ağlarının sahip oldukları altyapıları, erişim yöntemlerini, ne tür uygulamalar için geliştirildiğini, diğer ağ sistemlerinden farklılıklarını, vb. anlatarak ağ sistemlerinin kuramsal ve teknolojik altyapısını öğretmektir. TCP/IP protokol mimarisi içerisindeki çekirdek protokolleri (TCP, UDP, IP, ICMP, ARP) RFC standartlarına göre öğrenerek paket analizör programı ile irdelemek. Ayrıca uygulama katmanında hizmet veren protokollerin anlaşılması ve gerçeklenmesi için bir zemin hazırlamaktır.
Course Content Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması, LAN Teknolojileri (Ethernet, Token Ring), TCP / IP Protokol Ailesi, IP Alt ağ kavramı, Yönlendirme ve Router, WAN Teknolojileri, TCP / IP protokol yığını, TCP / IP çekirdek protokolleri (TCP, UDP, IP, ICMP ARP) ve RFC belgeleri, Wireshark paket yakalama ve trafik analiz programı ve uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1) LAN teknolojilerini öğrenir (Ethernet, Token Ring) Anlatım, Sınav ,
2 İnternetin iskeletini tanımlayan TCP/IP protokol mimarisini öğrenir ve LAN teknolojileri ile ilişkilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Verilen bir IP adres bloğunu alt ağlara bölebilir, Arabağlantı cihazları arasındaki farkı yorumlanır Anlatım, Deney / Laboratuvar, Sınav ,
4 Yönlendirici cihazının konfigürasyonunu yapabilir, WAN teknolojilerini öğrenir (ATM, ADSL) Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 TCP, UDP taşıma katman protokollerinin başlık yapılarını öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 IP, ICMP ağ katman protokollerinin başlık yapılarını öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 ARP protokolünün başlık yapısını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
8 Uygulama katman protokollerinin çekirdek protokoller üzerinden nasıl çalıştığını öğrenir. Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Uygulama katmanı için geliştirilen ya da geliştirilecek protokoller/uygulamalar için önemli bir yorum yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri İletişimi - Bilgisayar Ağları dersleri arasında entegrasyon, Bilgisayar ağlarının sınıflandırma ağacı
2 Ethernet protokolü (gelişimi, ortam erişim yöntemi), Ethernet protokolü (çeşitleri, RJ45 bağlantısı)
3 Token Ring ortam erişim yöntemi, OPNET IT Guru programı ile bir ağ sistemi modelleme
4 TCP/IP protokol mimarisi, IP Alt ağ oluşturma
5 Arabağlantı cihazları, Yönlendirici
6 Yönlendirme algoritmaları ve protokolleri, Yönlendirici konfigürasyonu
7 WAN teknolojileri ve Çoğullama, ATM protokolü
8 TCP/IP standartları, RFC, İnternet Organizasyonları
9 IP – RFC791 (İnternet başlık formatı, IP altağ oluşturma), IP Fragmentasyonu
10 ICMP – RFC 792 (ICMP Mesaj formatları, tipleri ve kodları), ARP – RFC 826 (ARP isteği, cevabı, paket formatı)
11 Ping ve Traceroute ICMP mesaj uygulaması, IP uygulaması
12 ARP uygulaması, TCP – RFC 793 (TCP hizmetleri, TCP başlığı)
13 UDP – RFC 768 (UDP başlığı), TCP ve UDP uygulaması
14 HTTP – RFC2616 (HTTP Mesaj tipleri, metod tanımları)
Resources
Course Notes Bilgisayar Ağları Ders Notu, Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÖZÇELİK
Course Resources 1- Computer Networks, Andrew S.Tanenbaum, Prentice Hall
2- Data Communication, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Addison-Wesley
3- Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring The Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley
4.TCP/IP Illustrated, Volume1, The Protocols, W. Richard Stevens, Addison-Wesley Publishing.
5.Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 3rd edition J.F.Kurose and Keith W. Ross, Addison Wesley Longman.
6.Networking with Microsoft TCP/IP, Drew Heywood, New Riders Pub., Second Edition.
7.Teori ve Uygulamalar ile TCP/IP ve Ağ Güvenliği, Can Okan Dirican, Açık Akademi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 12 12
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5