Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bt Ile Maliyet Kontrol ISE 414 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi LEVENT ÇALLI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması,Sipariş Maliyet, Safha Maliyet, Standart Maliyet, Faaliyet Tabanlı Maliyet sistemlerinin uygulanması ve İşletme Yönetiminde muhasebe, üretim ve maliyet muhasebesi entegrasyonu.
Course Content Muhasebe Sistemlerine Giriş, Sipariş Maliyetlendirme Sistemi, Birleşik ve Yan Ürünlerin Maliyetlendirmesi, İşletme Bütçeleri, Stok ve Kalite Maliyetler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir işletmedeki mali işlerle ilgili işletme içi ve dışı fonksiyonların neler olduğu ve farklılıklarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Mali ve Maliyet Muhasebesi resmi kayıt düzeni ve işletme yönetimine entegrasyonu konusunda bilgilenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bir işletmedeki giderlerin türlerini ve saptanmasını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Giderlerin, gider yerlerine dağıtılması yöntemlerini öğrenir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Farklı üretim yapılarında kullanılacak maliyetlendirme yöntemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Maliyeti kontrol etme amaçlı tekniklerin kullanılmasını öğrenir ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Mali sistemin, işletme yönetim sistemi içindeki yerini, ilişkilerini ve entegrasyonlarını kompüterize ortamda kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliyet Muhasebesi ve Kontrol´a Giriş ve Temel Kavramlar
2 Muhasebe Sistemine Toplu Bakış
3 Maliyet Muhasebesi Kayıt Düzeni
4 Giderlerin Saptanması ve İzlenmesi
5 Giderlerin Gider Yerlerine Dağıtımı
6 Sipariş Maliyetlendirme Sistemi
7 Safha Maliyetlendirme Sistemi
8 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi
9 Birleşik ve Yan Ürünlerin Maliyetlendirmesi
10 Ara Sınav
11 Standart Maliyetler ve Sapma Analizleri
12 İşletme Bütçeleri
13 Stok ve Kalite Maliyetleri
14 ERP sistemlerinde Entegre Uygulamalar
Resources
Course Notes 1)"Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi",Süleyman Yükçü,2011. <br>2) "Yönetim ve Maliyet Muhasebesi", Cudi Tuncer Gürsoy.2003.
Course Resources 3)"Maliyet ve Yönetim Muhasebesi", Büyükmirza, Kamil, 2010.
4) "Cost Accounting", Horngren T. Charles, 2007, Pearson Prentice Hall.
5) "Cost Management - Accounting and Control" Hansen Moven, 2010, Thomson Souht-Western.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5