Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik II MAT 112 2 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MURAT GÜZELTEPE
Course Lecturers Prof.Dr. SOLEY ERSOY, Doç.Dr. MURAT SARDUVAN, Doç.Dr. MUSTAFA ERÖZ, Doç.Dr. MAHPEYKER ÖZTÜRK, Doç.Dr. MURAT GÜZELTEPE, Doç.Dr. MAHMUT AKYİĞİT, Doç.Dr. YALÇIN YILMAZ, Prof.Dr. ÖMER FARUK GÖZÜKIZIL, Prof.Dr. ŞEVKET GÜR, Prof.Dr. MEHMET ÖZEN, Prof.Dr. REFİK KESKİN, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜNER, Prof.Dr. MEHMET ALİ GÜNGÖR, Dr.Öğr.Üyesi EMRE KİŞİ, Dr.Öğr.Üyesi HİDAYET HÜDA KÖSAL, Öğr.Gör.Dr. EMİNE ÇELİK,
Course Assistants

Matematik Bölümü araştırma görevlileri

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Belirsiz integral alma metotları , Belirli integral tanımı ve özellikleri, ilgili teoremler, belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı , yüzey alanı hesabı), Genelleştirilmiş integraller ve özelliklerinin verilmesi, çok değişkenli fonksiyonlar.

Course Content

Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belirsiz integral kavramını tanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Değişken değiştirme ve kısmi integrasyon metodu ile belirsiz integral hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Rasyonel fonksiyonların integrallerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İrrasyonel fonksiyonların integralini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Trigonometrik ifadelerin integrallerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Çeşitli değişken değiştirmeler yaparak belirsiz integral hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Belirli integralin tanımını kullanılarak integral hesabı yapar. Özel tanımlı fonksiyonların belirli İntegralini çözer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Belirli integral kullanarak alan ve dönel cisimlerin hacimlerini hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Eğri yayının uzunluğunu ve Dönel cisimlerin yüzey alanlarını hesaplar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Has Olmayan integralleri tanır.Has Olmayan integrallerin özelliklerini yorumlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Has Olmayan integral yardımı ile alan ve hacim hesabı yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Belirsiz integral. Belirsiz integral alma kuralları. Değişken değiştirme yöntemi.
2 Kısmi integrasyon yöntemi. Rasyonel fonksiyonların integrali.
3 Trigonometrik ifadelerin integrali.
4 Binom integrali. Çeşitli değişken değiştirmeler.
5 Belirli integral kavramı. Aralığın bölüntüsü, Riemann toplamı ve belirli integral tanımı.
6 Belirli integralin tanım kullanılarak hesabı. Temel integral alma kurallarının ispatı.
7 İntegral hesabının temel teoremleri. Belirli integralde değişken değiştirme yöntemi.
8 Belirli integralde kısmi integrasyon yöntemi. Bazı özel tanımlı fonksiyonların belirli İntegrali.
9 Belirli integral kullanarak alan hesabı.
10 Belirli integral kullanarak hacim hesabı.
11 Belirli integral kullanarak hacim hesabı.
12 Eğri yayının uzunluğu. Dönel cisimlerin yüzey alanı.
13 Has Olmayan (Genelleştirilmiş) integraller.
14 Has Olmayan integral yardımı ile alan ve hacim hesabı.
Resources
Course Notes <p> Ders Notları</p>
Course Resources

[1] Thomas, G.B., Thomas Calculus, 11.baskı, çeviri:Recep Korkmaz, Beta Basım, 2010.
[2] Kadıoğlu, E., Kamali, M., Genel Matematik.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6