Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Boyu Öğrenme ve Kitle Iletişim Araçlari YBO 528 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yetişkinlerde yaşam boyu öğrenme sürecinde kitle iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanımına yönelik bilincin oluşturulması dersin önemini oluşturmaktadır.

Course Content

İletişim, kitle iletişim araçları, teknoloji ve iletişim, yetişkin eğitiminde kitle iletişim araçlarının yeri, yaşam boyu öğrenmede ve yetişkinlere öğretimde kitle iletişim araçlarının rolü, eğitimde kitle iletişim araçlarının etkili kullanımı, kitle iletişim araçları ile uzaktan eğitim, kitle iletişim araçlarının yetişkinler üzerindeki etkileri, kitle iletişim araçları ve informal eğitimin önemi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uzaktan eğitim ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Kitle iletişim araçlarının yetişkinlerde öğrenme üzerindeki etkilerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Yaşam boyu öğrenmede kitle iletişim araçlarının önemini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişim
2 Kitle İletişim Araçları
3 Teknoloji ve İletişim
4 Yetişkin Eğitiminde Kitle İletişim Araçlarının Yeri
5 Yaşam Boyu Öğrenmede Kitle İletişim Araçlarının Rolü
6 Yaşam Boyu Öğrenmede Kitle İletişim Araçlarının Rolü
7 Eğitimde Kitle İletişim Araçlarının Etkili Kullanımı
8 Kitle İletişim Araçları ile Uzaktan Eğitim
9 Kitle İletişim Araçları ile Uzaktan Eğitim
10 Kitle İletişim Araçlarının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri
11 Kitle İletişim Araçlarının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri
12 Kitle İletişim Araçları ve İnformal Eğitimin Önemi
13 Kitle İletişim Araçları ve İnformal Eğitimin Önemi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Geray, C. (1978). Halk Eğitimi-Halk Eğitimine Giriş -Kitle iletişim araçlarıyla Halk Eğitimi -Türkiye'de Halk Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları.

Işık, M. ve Erdem, A. (2008). Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6