Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kadin Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme YBO 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

“Yaşam Boyu Öğrenme” kavramının tam anlamıyla işlevsel bir kavram haline getirilmesi, özellikle kadınların çeşitli çevresel etkenlerden (ailevi sorumluluklar vs.) dolayı yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine gösterdikleri düşük katılım yüzdesini artırmaya yönelik bilincin arttırılması dersin amacını oluşturmaktadır.

Course Content

 Yaşam Boyu Öğrenme Mevzuatları, Halk Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Kadın, Girişimcilik ve Kadın, Serbest Zamanın Değerlendirilmesinde Kadınların Tercihleri, Uzaktan Eğitim ve Kadın, Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadının Rolü, Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Yeri, Kadınların İstihdamı, Kadınların Eğitim Sorunları, Eğitime Katılım Engelleri, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Bilgi Toplumunda Kadının Rolü.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 kadınların toplumsal kalkınmadaki önemini fark eder Tartışma, Ödev,
2 kadınların eğitimindeki engelleri fark eder Tartışma, Ödev,
3 kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorlukları fark eder Tartışma, Ödev,
4 kadının toplumsal ve sosyal katılımı için serbest zaman projeleri üretir Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
5 kadınların iş yaşamında istihdamını arttırıcı yaşam boyu öğrenme projelerine yönelik fikirler geliştirir Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
6 Yaşam boyu öğrenme kapsamında kadınların toplumsal ve iş yaşamına katılımını arttıracak yönelik bir eğitim programı önerisi sunar Bireysel Çalışma, Portfolyo,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam Boyu Öğrenme Mevzuatları
2 Halk Eğitimi ve Kadın
3 Mesleki Eğitim ve Kadın
4 Girişimcilik ve Kadın
5 Serbest Zamanın Değerlendirilmesinde Kadınların Tercihleri
6 Uzaktan Eğitim ve Kadın
7 Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadının Rolü
8 Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Yeri
9 Kadınların İstihdamı
10 Kadınların Eğitim Sorunları
11 Eğitime Katılım Engelleri
12 Eğitimde Fırsat Eşitliği
13 Bilgi Toplumunda Kadının Rolü
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Lordoğlu, K. (1990). Eve İş Verme Sistemi İçinde Kadın İşgücü Üzerine Bir Alan Araştırması. İstanbul: Friedrich Ebert Vakfı.

Koray, M. (1993). Çalışma Yaşamında Kadın Gerçekleri. İstanbul: Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları.

Demiray, E. (2010). Kadın Eğitimi ve Uzaktan Eğitim. İstanbul: Efil Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6