Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Boyu Öğrenmede Serbest Zaman Eğitimi YBO 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yaşamda önemli bir yer tutan serbest zaman, olumlu ya da olumsuz birçok davranışın yerleşebildiği bir zaman dilimidir. Olumsuz serbest zaman davranışlarını dışarıda bırakan, doğru bir serbest zaman yaşam tarzı geliştirebilmek için de serbest zaman rastlantılara bırakılmamalı ve bilinçli bir planlamanın öznesi olmalıdır. 
Serbest zaman ve rekreasyon alanında farklı bir bakış açısı oluşturmak bu dersin önemini oluşturmaktadır.

Course Content

Serbest zaman-rekreasyon kavramı, serbest zaman eğitimi, serbest zaman eğitiminin önemi, yetişkinlerde serbest zaman eğitimi, serbest zaman eğitiminde kamu kurumlarının, kuruluşların ve özel kurumların rolü, rekreasyon yönetimi, medya ve serbest zaman, yetişkinlerin serbest zaman etkinlikleri, Dünya’da serbest zaman eğitimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Serbest zaman eğitiminde kamu kurumlarının, kuruluşların ve özel kurumların rolünü yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Yetişkinlerin serbest zamanlarını değerlendirebileceği etkinlikleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Serbest zaman eğitiminin önemini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Dünya'da ve Türkiye'de yapılan serbest zaman etkinliklerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Serbest Zaman-Rekreasyon Kavramı
2 Serbest Zaman Eğitimi
3 Serbest Zaman Eğitiminin Önemi
4 Yetişkinlerde Serbest Zaman Eğitimi
5 Serbest Zaman Eğitiminde Halk Eğitiminin Rolü
6 Serbest Zaman Eğitiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
7 Serbest Zaman Eğitiminde Özel Kursların Rolü
8 Serbest Zaman Eğitiminde Mesleki Eğitim Kurslarının Rolü
9 Rekreasyon Yönetimi
10 Medya ve Serbest Zaman
11 Yetişkinlerin Serbest Zaman Etkinlikleri
12 Yetişkinlerin Serbest Zaman Etkinlikleri
13 Dünya’da Serbest Zaman Eğitimi
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Aytaç, Ö. (2002). ’Boş Zaman Üzerine Kurumsal Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi C/12, sayı/1 sayfa/238-240.

Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., ve Dinç, Y. (2009). Boş Zamanlar ve Rekreasyon Yönetimi, Örnek Animasyon Uygulamaları (2.Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.

Arslan, S. (2013). Yetişkin Eğitimi Bakış Açısıyla Serbest Zaman- Rekreasyon ve Serbest Zaman Eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.

Çizmeci, E. (2016). Aile, Medya ve Serbest Zaman. Ankara: Nobel Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6