Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yetişkin Eğitiminde Öğrenme-Öğretme YBO 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers Doç.Dr. ÖMER FARUK VURAL,
Course Assistants Ar.Gör. Zeynep DEMİRTAŞ, Ar.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN,Arş.Gör.S.ARSLAN
Course Category
Course Objective İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açısından doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazanabilme.
Course Content İnsanın gelişim özellikleri, öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavram-ilke-sınıflamalar bilgisi, kuram\yaklaşımların öğrenmeye ilişkin ilkeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsanı tanıma bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Öğrenme kuram\yaklaşımları bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kuram\yaklaşımların benzer\farklı yönlerini analiz edebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bir eğitim durumları düzeneğini öğrenme-öğretme kuramlarına uygunluğu açısında değerlendirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Bir kuram\yaklaşımı temele alarak bir eğitim durumu düzenleyebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramlar bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar
2 İnsanın gelişim özelikleri ve boyutları
3 Gelişimin boyutları
4 Davranışçı öğrenme kuramı
5 Davranışçı öğrenme kuramı
6 Klasik koşullama
7 Edimsel koşullama
8 Bağlaşımcılık
9 Sosyal Bilişsel kuram
10 Bilişsel öğrenme kuramı
11 Gestalt kuramı
12 Bilgiyi işleme kuramı
13 Öğrenem-öğretme modelleri
14 Dersin ve dönemin genel değerlendirmesi
Resources
Course Notes
Course Resources Oral, B. (Editör). (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
Filiz, S. B. (Editör). (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Ankara: Pegem Akademi.
Senemoğlu. N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.
Arends, R. I. Winitzky, N. E. & Tannenbaum, M. D. (1998). Exploring Teaching. Baston: McGraw-Hills.
Joyce, B. & Weil, Marsha. (1996). Models of Teaching. Baston: Allyn & Bacon.
Klein, S. B. (1987). Learning. Principles and Applications. New York: McGraw Book Company.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6