Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proje Kültürü ve Yönetimi YBO 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers
Course Assistants

Dr. Gör.Gözde SEZEN

Course Category
Course Objective

Proje tiplerini öğrenme ve proje yazma

Course Content

Proje nedir, Leonardo da vinci- Erasmus- Grundtvig- Tübitak projeleri yazma

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tübitak projelerine örnek verir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Proje partneri bulma ve yayılımın nasıl yapıldığını söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Proje gerekçesinin nasıl yazıldığını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Örnek proje yazar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Proje bütçesi hazırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Leonardo da vinci, Erasmus, Grundtvig projelerinin içerikleri hakkında açıklama yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Proje nedir?
2 Proje kültürü
3 Leonardo da vinci projesi
4 Erasmus projesi
5 Grundtvig projesi
6 Tübitak projeleri
7 Proje gerekçesi yazma
8 Proje partneri bulma ve yayılımı
9 Proje bütçesi hazırlama
10 Proje raporlarını yazma
11 Örnek proje yazma
12 Örnek proje yazma
13 Örnek proje yazma
14 Örnek proje yazma
Resources
Course Notes
Course Resources

Richard Newton, (2010). Adım Adım Proje Yönetimi. Optimist Yayıncılık.
M. Oktay Alnıak, (2011) Proje Yönetimi. Beta Basım Yayın.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6