Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Boyu Öğrenme: Teori ve Perspektif YBO 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. OSMAN TİTREK
Course Lecturers Prof.Dr. OSMAN TİTREK,
Course Assistants

Dr. Gözde Sezen Gültekin

Course Category
Course Objective

Yaşam boyu öğrenme kavramı ve teorilerini öğrenme

Course Content

Yaşam boyu öğrenme nedir?
Halk eğitiminden yaşam boyu öğrenmeye geçiş
Halk eğitimi ve yaşam boyu öğrenme politikaları
Yaşam boyu öğrenmenin gereği
Yaşam boyu öğrenme teorileri
Yaşam boyu öğrenmeye dönemsel bakışlar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Halk eğitimden yaşam boyu öğrenme kavramı ve teorilerini söyler Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Halk eğitiminde izlenen politikaların, yasal dayanaklarıyla uygulamaları açıklar Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Dönemlerinin toplumsal, ekonomik, politik koşulları bağlamında inceler Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Çeşitli dünya ülkelerinden ve örgütlerinden, program alanlarından somut örneklerle halk eğitiminin 20.yüzyıl boyunca kazandığı yönleri açıklar Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Türkiyede Cumhuriyet öncesinden başlayarak bugüne dek halk eğitimini gerektiren nedenleri söyler Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam boyu öğrenme kavramı
2 Halk eğitimi
3 Yetişkin kavramı ve eğitimi
4 Toplumsal değişme ve yaşam boyu öğrenme
5 Yaşam boyu öğrenme gereği ve yol açan etmenler
6 Medya, kitle iletişim araçları ve yaşam boyu öğrenmeye etkisi
7 Türkiyede uygulanan yaşam boyu öğrenme politikaları
8 Toplumsal yapılar ve yaşam boyu öğrenme ihtiyacı
9 Yaşam boyu öğrenme teorileri
10 Yaşam boyu öğrenme teorileri
11 Yaşam boyu öğrenme teorileri
12 Yaşam boyu öğrenmeye olumlu bakış açısı kazandırma
13 Tarihi süreçte yaşam boyu öğrenmenin gelişimi
14 AB ve yaşam boyu öğrenme
Resources
Course Notes
Course Resources

Lowe, John. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. Çev: Turhan Oğuzkan. Unesco Yayınları, Ankara.
Geray, Cevat(1978)Halk Eğitimi. Ankara:A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları No:73.
Ayhan, S. (1990).Andragoji: yetişkinlerde öğrenme konusunda yeni bir teknoloji Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 22,(2), 529- 546Duman, A (1999) Yetişkinler Eğitimi Ütopya Yayınları.
Okçabol, R. (1996). Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi). İstanbul: Der Yayınları.
Richard P. Appelbaum (1970) Toplumsal Değişme Kuramları. Çev.Türker Alkan Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınlaı.
Emre Kongar (1979) Toplumsal Değişme ve Türkiye Gerçeği. Ankra: Bilgi Yayınevi.
Mübccel Kıray (1999) Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme:İstanbul. Bağlan Yayıncılık.
İbrahim Yasa (1970) Tükiyenin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları.Ankara: DODAİE Yayınları No:119.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6