Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mesleki Teknik ve Halk Eğitimi YBO 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mesleki ve teknik eğitimle ilgili kavramlar bilgisi, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye’deki ve dünyadaki yeri ve önemini kavrama
Course Content Temel kavramlar bilgisi,
İnsan kaynağı ve planlanması
Mesleki teknik eğitime etki eden faktörler,
Mesleki teknik eğitim ve Türk eğitim sistemi,
Mesleki teknik eğitim ve mesleğe yöneltme hizmetleri,
İnisiyatif, etik, liderlik, takım çalışması, çatışma ve kriz yönetimi gibi iş ve işletmelerle ilgili kavramlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mesleki ve teknik eğitimin Türk Eğitim sistemindeki yerini ve önemini bilir Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Mesleki rehberlik ve işgücü planlamasının eğitim sistemi bakımından önemini kavrar Tartışma, Grup Çalışması, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev,
3 Mesleki ve teknik eğitimle ilgili temel kavramları bilir Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Mesleki ve teknik eğitimin ekonomideki önemini kavrar Grup Çalışması, Tartışma, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev,
5 Yerel farklılıklar, teknoloji ve hizmetiçi eğitimin mesleki ve teknik eğitimdeki önemini kavrar Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar bilgisi
2 Türk eğitim sisteminde mesleki teknik eğitim
3 Mesleki teknik eğitimde etkili olan faktörler
4 İnsan kaynakları yönetimi
5 Kariyer planlama
6 Mesleki ve teknik eğitimin planlanması
7 Mesleki teknik eğitim ve ekonomisi
8 Mesleki ve teknik eğitimde hizmetiçi eğitim
9 Mesleki teknik eğitimde kız çocuklarının eğitimi
10 Meslek etiği
11 Liderlik
12 İnisiyatif
13 İşbirliği ve takım çalışması
14 İş yerinde formel ve informel yapılanmalar
Resources
Course Notes
Course Resources Alkan, Cevat ve Doğan, Hıfzı. Mesleki ve Teknik Eğitimin İlkeleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1985.
Doğan, Hıfzı, Teknoloji Eğitimi Ankara Üniversitesi Yayınları,
Fagerlindi I ve Sahai L.J. (1989) Education & National Development Pergamon Press New York
Geray, Cevat(1978) Halk Eğitimi. Ankara:A.Ü.Eğitim Fakültesi Yayınları No:73.
Hesapçıoğlui Muhsin (2001) İnsan Kaynakları Planlaması, Anı Yayıncılık
Kavak ve Diğerleri Eğitim Ekonomisi Seçilmiş yazılar
Kayai Yahya K. İnsan Yetiştirme Düzenimiz (1984) H.Un. yay.
Lowe , John. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış. Çev: Turhan Oğuzkan. Unesco Yayınları, Ankara.
MEB, 1990. Çıraklık ve Mesleki-Teknik Eğitim, Ankara,
Tezcani M. (1993) Boş Zamanlar Sosyolojisi Ankara Un. EBF yayınları No:174
Ademi Mahmut Eğitim Planlaması A.Ü. Eğitim Fak. Yayın No:1
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Proje / Tasarım 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6