Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iletişim ve Insan Ilişkileri YBO 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN YAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU,
Course Assistants Arş.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ, Arş.Gör.Gözde SEZEN
Course Category
Course Objective Temel iletişim becerilerini ve iletişimi etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri vurgulamaktır.
Course Content İletişimin Tanımı, İletişimin Süreçleri, İletişimin İlkeleri, İletişimin Önemi, İletişim Kuramları, İletişim Araçları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel İletişim Unsurlarını sınıflandırır. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Ödev,
2 İletişim Teori ve Yöntemleri örnekler. Bireysel Çalışma, Tartışma, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
3 İletişimin Önemini sorgular. Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Ödev,
4 İletişim Araçlarını dlandırır Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Proje / Tasarım, Ödev,
5 İletişim Kuramlarını tanımlar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
6 İletişim Süreçlerini tanır Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Tartışma, Ödev, Proje / Tasarım,
7 İletişimin Çeşitlerini açıklar. Bireysel Çalışma, Tartışma, Anlatım, Ödev, Proje / Tasarım,
8 İletişimin İlkelerini sıralar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin Tanımı
2 İletişimin Süreçleri
3 İletişimin İlkeleri
4 İletişimin Çeşitleri
5 İletişimin Çeşitleri
6 Temel İletişim Unsurları
7 Ara Sınav
8 İletişim Teori ve Yöntemleri
9 İletişim Teori ve Yöntemleri
10 İletişimin Önemi
11 İletişim Kuramları
12 İletişim Araçları
13 İnsan İlişkilerinin İlkeleri
14 Genel Tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Dökmen,Ü,.İletişim Çatışmaları ve Empati, Ankara, 2000
Abacı,R,.Yaşamın Kalitelendirilmesi, Form Stil Yayıncılık, İstanbul, 2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 30 30
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6