Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri YBO 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ALİ HAMEDOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN,
Course Assistants Arş.Gör. Gözde Sezen Gültekin
Course Category
Course Objective Bilime ilişkin temel kavramları tanımak; bilimin temel özelliklerini, işlevlerini ve amaçlarını kavramak; nicel ve nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayarak yapılacak bilimsel araştırmalarda uygun yöntemi seçebilmek; veri toplama, verileri yorumlama ve raporlaştırma becerilerini geliştirmek.
Course Content BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NELERDİR VE BU YÖNTEMLERDEN HANGİSİNİ NEREDE KULLANABİLİRİZ
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırmaların raporlaştırılması sürecinde referans verme, kaynakça gösterme gibi temel bilgilerin yanı sıra araştırma raporunda yer alması gereken diğer unsurları tanır ve kendi alanına özgü bir problemden hareketle öğrendiklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Nicel yöntemlerde kullanılan örneklem ve çeşitlerine örnekler verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Nicel yöntemlerde kullanılan veri toplama araçlarını tanır ve bunlara dair kendi alanına özgü problemler üzerinden örnekler sunar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Nicel yöntemlere dair temel kavram ve araştırma modellerini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bilimsel araştırma sürecinin temel yapısını fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş : Bilimsel Araştırma Kavramı
2 Bilimsel Araştırma Süreci
3 Araştırma Literatürü
4 Örnekleme Yöntemleri
5 Veri Kaynakları
6 Nicel Analiz Yöntemleri
7 Nicel Analiz Yöntemleri
8 Nicel Analiz Yöntemleri
9 Nicel Analiz Yöntemleri
10 Nitel Analiz Yöntemleri
11 Nitel Analiz Yöntemleri
12 Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik Ve Etik Kavramları
13 SPSS Uygulamaları
14 SPSS Uygulamaları
Resources
Course Notes
Course Resources WELHOWITZ,J., EWEN, R.B. AND COHAN,J. Introductory Statistics For The Behavioral Sciences,Harcourt Brace, Jovanovich College Publishers, Fourth Edition,1991,U.S.A.
ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., YILDIRIM, E. ve BAYRAKTAROĞLU, S. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi, 2. Baskı, 2002.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur. X
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6