Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeniçağda Türkistan Tarihinin Kaynaklari YEN 520 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK,
Course Assistants

Yok

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Genel Türk tarihinin ana kaynaklarının incelenmesi

Course Content

Genel Türk tarihinin kaynakları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Genel Türk tarihinin kaynaklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bu kaynaklar arasındaki farklılıkları ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 İslam öncesi dönemle İslami dönem kaynakları arasındaki yazım ve üslup özelliklerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kaynaklar incelenirken dikkat edilmesi gereken hususları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Yerli kaynakların yanı sıra yabancı kaynakların değerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sözlü Kaynaklar (efsaneler, destanlar, menkıbeler) [1] sayfa: 51-61
2 Arkeolojik kaynaklar [1] Sayfa: 62-64
3 Kitabeler (Göktürk, Uygur vd.) [1] Sayfa: 64-74
4 Çin Kaynakları [1] Sayfa: 78-79
5 Karahanlılar devri kaynakları [1] Sayfa: 74-76
6 Orta Asya tarihi ile ilgili Arap ve İran kaynakları [1] Sayfa: 82-85
7 Çağatayca Kaynaklar [2] Sayfa: 17-25
8 Seyahatnameler [2] Sayfa: 26-37
9 ARASINAV
10 Moğol İmparatorluğu devri kaynakları [2] Sayfa: 38-52
11 Timurlular devri kaynakları [2] Sayfa: 52-59
12 16. ve 17. yüzyıl kaynakları [3] Sayfa 95-119
13 18. ve 19. yüzyıl kaynakları [4] Sayfa: 781-800
14 20. yüzyıl kaynakları [2] Sayfa: 105-122
Resources
Course Notes <p>Yok</p>
Course Resources

1- S. Gömeç, “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 31, ss. 51-92.

2- Varis Çakan, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları, Ankara: Binyıl, Mart 2009.

3- M. Bilal Çelik, “Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri”, History Studies: International Journal of History, Editor: Doç. Dr. Osman Köse, c: 4/2, Samsun, Temmuz 2012, ss. 95-119.

4- ÇELİK, M. Bilal, “Mangıtlar Devri Yerli Vakayinameleri”, Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic: Prof. Dr. Sabahattin Küçük Armağanı, Editörler: Prof. Dr. Ali Yıldırım, Sibel Üst, c: 7/3, Ankara, Yaz 2012, ss. 781-800.

5- Islamic Central Asia: An Anthology of Historical Sorces, ed. by Scott C. Levi and Ron Sela, Bloomington: Indiana University Press, 2010.

6- Edouard Chavannes, Çin kaynaklarına göre Batı Türkleri, çev. Mustafa Koç, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007.

7- Liu Mau-Tsai, Çin kaynaklarına göre doğu Türkleri, çev. Ersel Kayaoğlu, Deniz Banoğlu, İstanbul: Selenge Yayınları, 2006.

8- Ahmet Taşağıl, Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004.

9- Hasan Oktay, Ermeni kaynaklarında Türkler ve Moğollar, İstanbul: Selenge Yayınları, 2007.

10- Mehmet Ali Ekrem, Romen kaynak ve eserlerinde Türk tarihi: kronikler, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993.

11- Tarih boyunca Türk tarihinin kaynakları semineri 6-7 Haziran 1996 bildiriler [Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri (1996)], İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 1997.

12- Orhan [Fuad] Köprülü, Tarihi kaynak olarak XIV ve XV. asırlardaki bazı Türk menakıbnameleri, 1951.

13- Bahaeddin Ögel, Türk mitolojisi: (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar), 1409/1989, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1971.

14- Erol Cihangir, Yeniçağ Türkistan kaynakları ve Dr. Baymirza Hayit, İstanbul: Turan Kültür Vakfı, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6