Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Toplumunun Inanç Yapisi OMM 522 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Osmanlı toplum yapısını anlamak; onun üzerine oturduğu, çok dinli ve etnik yapısını anlamaktan geçer. Çoğunlukla da etnik yapı dini yapıyla özdeşleştiği için, toplumu oluşturan inanç gruplarının kimler olduğu; nasıl bir inanç sahibi oldukları ve bunların hayatlarına, komşuluk ilişkilerine ve devletle olan ilişkilerine nasıl yansıdığını bilinmesi; Osmanlı çalışanları için önemli ve kaçınılamaz bir alt yapı oluşturacaktır.

Course Content

Osmanlı kuruluşu ve sınırlarının genişlemeye başlamasıyla birlikte içine almaya başladığı farklı dini gruplar.
Osmanlıdaki inanç grupları:
Müslümanlar İnanç Grupları: Sünniler, Şiîler, heretik ve Tasavvufi gruplar.
Gayrimüslim inanç Grupları: Hıristiyanlar (Süryaniler, Kiptiler, Nesturiler, Ermeniler vs.), Yahudiler (Rabbani Yahudiler, Karailer); Zerdüştler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Toplumunun dini yapısı
2 Bu dini yapının oluşum süreci
3 Müslüman gruplar/tebaa: Ehl-i Sünnet ve Şii gruplar
4 Ehli Sünnet Gruplar: Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki gruplar
5 Ehli Sünnet Gruplar: Hanefi, Şafi, Hanbeli ve Maliki gruplar
6 Şii Gruplar: On iki imam Şiiliği, Heretik/Gulat Şii Gruplar
7 Şii Gruplar: On iki imam Şiiliği, Heretik/Gulat Şii Gruplar
8 Vize imtihanı
9 Hıristiyan Gruplar: Ortodoks Gruplar: Ortodoks Rumlar
10 Ermeniler; Süryaniler; Kıptiler
11 Ermeniler; Süryaniler; Kıptiler
12 Yahudiler (Karaiiler, Rabbaniler=Eşkanaz ve Sefarad yahudileri)
13 Yahudiler (Karaiiler, Rabbaniler=Eşkanaz ve Sefarad yahudileri)
14 Mecusiler, Sabiiler
Resources
Course Notes <p>Yok</p>
Course Resources

1.Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıkları ve Mülhidler, Tarıh Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014.
2.Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, Ergün Hiçyılmaz. Doz Yayınları.
3.Hatice Doğan, Osmanlı Devletinde Hahambaşılık Müessesesi, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş.
4.Abdurahman Küçük, Ermeni Kilisesi ve Türkler,Berikan Yayınevi, 2009.
5.Abdurrahman Küçük, Dönmeler (Sabatayistler) Tarihi, Berikan Yayınevi, 2010.
6.Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi,
7.Osman Çetin, Sicillere Göre Bursa´da İhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları (1472-1909) TÜRK TARİH KURUMU.
8.Reşad Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf, İz Yayınları, İstanbul 2000.
9.İrfan Gündüz, Osmanlıda Devlet Tekke Münasebetleri, Seha Neşriyat.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6