Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Tarihinin Kaynak Eserleri OMM 528 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Osmanlı araştırmalarının temel kaynaklarının başında resmi veya hususi olarak Osmanlı dönemi tarihçilerinin kaleme aldığı tarih, fetihname, kanunname, seyahatname gibi muhtelif nitelikteki eserler gelmektedir. Derste Osmanlı dönemi kaleme alınmış temel kaynak eserler tanıtılacak ve tarihsel bir kaynak olarak analizleri yapılacaktır.
Course Content Osmanlı Tarihinin Yerli Kaynakları: 15-19. Yüzyıl Tarihleri ve Tarihçileri, Gazavatnameler, Kanunnameler, Seferatnameler, Seyahatnameler, Ruznameler, Vekayinameler. Osmanlı Tarihinin Yabancı Kaynakları: Tarihler, Seyahatnameler, Elçilik Raporlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 15. yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Tarihçiliği
2 Gazavatnameler, Menakıbnameler, Fetihnameler
3 15-17. Yüzyıl Tarihleri
4 17-19. Yüzyıl Tarihleri
5 Vakanüvisler ve Vekayinameler
6 Kanunnameler
7 Siyasetnameler ve Islahatnameler
8 Seyahatnameler
9 Sefaretnameler
10 Biyografi Eserleri
11 Ruzname, Ruzmerre, Surname, Tezkireler, Salnameler
12 Yabancı Elçilik Raporları
13 Yabancı Seyahatnameler
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources -Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (çev. Coşkun Üçok) Ankara 1982.

- Ahmet Yaşar Ocak, “Battalnâme”, TDI, İslam Ansiklopedisi, V, s. 206-207, 1996.

-Ahmet Yaşar Ocak, “Dânişmendnâme”, ”, TDI, İslam Ansiklopedisi, VIII, s.478–480, 1996.

-Agah Sırrı Levend, Gazavat-nameler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavatnamesi, Ankara 2000.

- Erhan Afyoncu, “Osmanlı Müverrihlerine Dair Tevcihat Kayıtları I, TTK Belgeler, sy. 24 (2000), s. 85-86.

-Mehmed Cemâleddin, Osmanlı Târih ve Müverrihleri: Âyîne-i Zürefâ (haz. Mehmet Arslan), İstanbul 2003

-Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınları, 2007.

-Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir ? Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2009.

-Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6