Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Hukuku OMM 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator SÜLEYMAN KAYA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Osmanlı Tarihi alanında araştırma yapacak öğrencilerin Osmanlı dönemine ait hukuki mevzuatı tanımalarını sağlamak.
Course Content I. Osmanlı Hukukunun Bilgi Kaynakları
a. Fıkıh Kitapları ve risaleler
b. Fetva mecmuaları
c. Şeriyye sicilleri ve sakk mecmuaları
d. Kanunnameler
e. Siyasetnameler
f. Kronikler
II. Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı
a. Örfî ve Şerî hukuk
b. Fetva ve kaza
c. Şeyhülislamlık makamı
III. Devletin Yapısı ve İşleyişi
a. Padişah
b. Veziriazam
c. Divan-i hümayun
IV. Muamelât hukuku
V. Vakıf Hukuku
VI. Arazi Hukuku
VII. Zimmî Hukuku
VIII.Ceza Hukuku
IX.Usul-i Muhakeme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Hukukunun bilgi kaynakları
2 Fıkıh Kitapları ve risaleler, Fetva mecmuaları
3 Şeriyye sicilleri ve sakk mecmuaları
4 Şeriyye sicilleri ve sakk mecmuaları Kanunnameler, Siyasetnameler, Kronikler
5 Örfî ve Şerî hukuk
6 Fetva ve kaza, Şeyhülislamlık
7 Devletin Yapısı ve İşleyiş
8 Muamelât hukuku
9 Vakıf Hukuku
10 Arazi Hukuku
11 Zimmî Hukuku
12 Ceza Hukuku
13 Usul-i Muhakeme
14 Aile hayatı ve harem
Resources
Course Notes
Course Resources 1. M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi.
2. M. Akif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet
3. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku
4. Okur, Kaşif Hamdi, “Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni ve Ebussuud Efendinin Hukuk Anlayışı Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Çorum İlahiyat F. Der., c. IV, sy. 7-8, s. 33-58
5. Macit Kenanoğlu, “İslam Hukuku ve Birarada Yaşam, Osmanlı İstanbul’u ve Gayrimüslimler”, Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi, İstanbul 2010, s. 157-167.
6. Süleyman Kaya, Akifzâde’nin Mecelletü’l-mehâkim İsimli Eseri Çerçevesinde Osmanlı Fetvasında Değişim, Marmara Ü. İlahiyat F. Dergisi, sy. 40, 2011/1, s. 93-108.
7. Özgür Kavak, “Dünyevi Bir Fıkıh İnşasına Doğru: Reşid Rıza’nın Fıkıh Usulü Eleştirisi ve Modern Fıkıh Düşüncesi”, Marmara Ü. İlahiyat F. Dergisi., c. 37, s. 35-72.
8. Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 187-213, 2005.
9. Şükrü Özen, “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 249-378, 2005.
10. Süleyman Kaya, “Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu: Sakk Mecmuaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c.3, sy.5, s. 379-416, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6