Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Farsça I OMM 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET YEŞİL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET YEŞİL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Farsça bilmeyi gerektiren alanlarla çalışma yapacak olanlara bu konuda yetkinlik kazandırılması ve Öğrencinin temel ve basit düzeydeki Farsça metinleri okuma anlama düzeyine ulaşması amaçlanır.
Course Content Fars alfabesi ; sesli ve sessiz harfler, uzun ve kısa ünlüler, telaffuz , yazı, özet halde temel gramer konuları işlenir. isim ön ekler, ek fiil, isim cümlesi, sıfat , tamlama yapıları ve çeşitleri, fiiller, sıfat fiiller, fiil cümlesi temel zamanlar ve basit ve birleşik kelime yapıları, edatlar, zarflar, baglaclar gibi diğer kelime türleri örnekleriyle Ele alınır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fars alfabesi, sesli ve sessiz harfler
2 Uzun ve kısa ünlüler, yazı
3 isimler
4 Ön ekler
5 Fiiller
6 Sıfatlar
7 Tamlama yapıları ve çeşitleri
8 Sıfat fiiller
9 Temel zamanlar
10 Edatlar
11 Zarflar
12 Bağlaçlar
13 Basit ve birleşik kelime yapıları
14 Cümle
Resources
Course Notes
Course Resources 1-Farsça Dilbilgisi, Mürsel Öztürk, Ankara
2-Farsça Grameri, Ahmet Ateş, Istanbul 1962
3-Farsça Dilbilgisi, Nimet Yıldırım, Erzurum 1997
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6