Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Osmanli Devrinde Gündelik Yaşam OMM 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Tarih içerisinde kurulmuş en büyük devletler arasında yer alan Osmanlı Devleti’nde farklı zümrelerin (iktidar, ulema, fakihler, savaşçılar, dervişler, gayrimüslimler, esnaf ve sanatkârlar) hayatlarının kaynaklar çerçevesinde incelenip ortaya konulması hedeflenmektedir.

Course Content

Beyler, Gaziler, Ahiler, Fakihler, Gaza Geleneği, Vefaiyye Tarikatı, Fütüvvet ve Esnaf Teşkilatı, Şeyh Bedreddin, Hacı Bayrâm-ı Veli, İlk Osmanlı Sarayları, Medreseler, Tekke ve Zaviyeler, Çarşılar ve Pazarlar, Camiler ve Meydanlar, Gayrimüslimler, Kitap ve Kütüphaneler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gündelik yaşam pratiklerinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bu sahadaki araştırmaların ortaya çıkışını ve kapsamını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Erken dönem Osmanlı gündelik yaşamının unsurlarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı gündelik yaşamından hareketle farklı toplum ve medeniyetlerin karşılaştırmasını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Süreklilik ve değişim bağlamında Osmanlı gündelik yaşamının tarihsel sürecini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Etkili Olan Unsurlar
2 İlk Osmanlı Beyleri ve Gaza Geleneği
3 Dervişler ve Fakihler
4 Osmanlı Erken döneminde Vefâiyye Tariikatı
5 Ahilik, Fütüvvet ve Esnaf Teşkilatı
6 Şeyh Bedreddin ve Osmanlı Toplumuna Etkileri
7 Hacı Bayrâm-ı Veli ve Bayrâmîyye Tarikatı
8 Ara Sınav
9 İlk Osmanlı Sarayları ve Saray Hayatı
10 Tekke ve Zaviyelerde Gündelik Hayat
11 İlk Osmanlı Pazarları, Hanlar, Kapanlar, Çarşılar
12 Cami ve Medreselerde Gündelik Hayat
13 Savaş Günlüğü: Alpler, Gaziler ve Beyler
14 Erken Osmanlı Döneminde Gayrimüslimler
Resources
Course Notes <p>Yok</p>
Course Resources

- Aşıkpaşazâde, Târih-i Âl-i Osmân, haz.: Ali Bey, Dersaadet 1331.
- Ceyhan, Semih (Ed.), Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İstanbul: İSAM Yayınları, 2015.
- İnalcık, Halil, Devlet-i Aliyye, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010.
- Ocak, Ahmet Yaşar, Osmanlı Toplumunda Marijinal Sufilik: Kalenderiler, Ankara: TTK Basımevi, 1999.
- ----------, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, 2. Baskı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6