Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapça I OMM 525 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants Mahmut Cihat İzgi
Course Category
Course Objective Arapça temel kaynak eserleri okuyup anlamak
Course Content İsim ve fiil çeşitlerini, isim ve fiil cümlelerini, cümle yapılarının öğrenilmesini sağlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arapçada Kelime Ve Çeşitleri: İsim-Fiil-Harf (İsim Cümleleri)
2 İzafet Terkibi-Sıf
3 İsim Ve Çeşitleri – İsmin Özellikleri : Marife- Nekre- Müzekker-Müennes
4 Cemi Ve Çeşitleri
5 Masdar Ve Çeşitleri –İsmi Fail-İsmi Meful
6 İsmi Zaman-İsmi Mensup-İsmi Tafdil
7 İsmi Alet-İsmi Mekan- İsmi Tazğır
8 İsimlerde İğrap-Harfi Cerler (Karşılıklı Konuşma)
9 ARASINAV
10 Arapça’da Cümle Kuruluşu (Mübteda-Haba)
11 Metin Üzerinde Çalışmalar (Karşılıklı Konuşma II)
12 Basıt Metinlerin Tercümesi
13 Metin Üzerinde Çalışmalar
14 Metin Üzerinde Çalışmalar (Karşılıklı Konuşma III)
Resources
Course Notes
Course Resources İsmail Ezheri, Açıklamalı Araştırmalı Arapça Grameri, İstanbul, 1978, Hikmet Yay.
Taceddin Uzun, Anlatımlı Arapça, Konya 2002.
Mustafa Abdülaziz ve diğerleri, Kendikendine Modern Arapça Öğretimi, İstanbul ts, Cantaş Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6