Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Ziraat Kültürü OMM 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mahmut Cihat İZGİ
Course Category
Course Objective Osmanlı ekonomisinin temel sektörü olan tarımın Osmanlı sosyal ve ekonomik yapısı içindeki yerini belirlemek
Course Content Osmanlılarda toprak sistemi, zirai faaliyetler, şehirli ve köylü çiftçiler, üretilen ürünler, aşılama faaliyetleri gibi zirai ekonominin farklı boyutları ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarım devriminden 20. Yüzyıla tarımın gelişimini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Tarımsal üretimle askeri sistem arasındaki ilişkiyi kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Coğrafi keşiflerin Osmanlı tarımında yarattığı değişimi tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 İstanbul halkının beslenmesinde hayati role sahip olan bostanların önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada tarımın gelişimi
2 Tımar sistemi ve Osmanlı tarımı
3 Çiftlikler ve ortakçılık
4 Coğrafi keşifler öncesinde Osmanlı tarım ürünleri
5 Keşiflerden sonra giren yeni ürünler
6 Erken tarihli bir tarım kitabı: Revnak-ı Bustan
7 İstanbul bostanları (18.-19. Yüzyıllar)
8 Osmanlı ziraatinde gelişmeler ve Zahire Nezareti’nin kuruluşu
9 ARASINAV
10 19. Yüzyılda tarım işletmeleri ve tarım metodları
11 Tarım bürokrasisinin gelişimi: Ziraat okulları
12 Zirai krediler
13 Tarım makineleri ve bazı ürünlerde yoğunlaşma
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Ömer L. Barkan, 15 ve 16. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları 1. Cilt Kanunlar, İstanbul 1943.
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, çev. Emine Sonnur Özcan, Ankara 2006.
Zafer Önler (haz.), Revnak-ı Bustan, Ankara 2000.
Tevfik Güran, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul 1998.
Donald Quataert, Anadolu’da Osmanlı Reformu ve Tarım, 1876-1908, İstanbul 2008.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6