Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Kurumlarina Ilişkin Belgeler OMM 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. FatmaKOÇAK

Course Category
Course Objective

Osmanlı kurumlarına ilişkin belgelerde kullanılan terim ve kavramların öğrenilmesi

Course Content

Osmanlı kurumlarına ilişkin belgelerin türleri ve dili

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Diplomatik ilmi
2 Osmanlı diplomatiğinin doğuşu
3 Fermanların özellikleri
4 Arşivden örnek fermanlar okunması
5 Beratların özellikleri
6 Arşivden örnek beratlar okunması
7 Vakfiyelerin özellikleri
8 Arşivden örnek vakfiyeler okunması
9 ARASINAV
10 Şeriye sicillerinin özellikleri
11 Hüccet ve temessükler
12 Arşivden örnek hüccet ve temessük okunması
13 Arşivden örnek hüccet ve temessük okunması
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>yok</p>
Course Resources

[1] Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1998.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6