Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanlilarda Kentsel ve Kirsal Hayat OMM 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Fatma KOÇAK

Course Category
Course Objective

Osmanlı taşra yaşamının tanınması

Course Content

Osmanlı kent ve kır yaşamının özellikleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı toplum yaşantısının özellikleri
2 Kentliler
3 Köylüler
4 Konar-göçerler
5 Taşra nüfusu
6 Sosyal Tabakalaşma
7 Dini topluluklar: Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler
8 Tarikatlar ve Dini Zümreler
9 ARASINAV
10 Osmanlı'da Toprak ve Ziraat
11 Zirai Üretim
12 Hayvancılık
13 Sanayii, Madencilik ve Ticaret
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>yok</p>
Course Resources

[1] Mehmet Ali ÜNAL, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul 2012.
[2] Sureiya FAROQHI, Osmanlılarda Kentler ve Kentliler, İstanbul 2004.
[3] Halil İNALCIK, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 1989.
[4] Sureiya FAROQHI, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı.
[5] Çağlar KEYDER-Faruk TABAK (Ed.) Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, İstanbul 1998

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6