Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müslüman-Haçli Ilişkileri ORT 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Haçlı seferleri esnasında ve sonrasında Müslüman-Haçlı İlişkilerini açıklamak
Course Content 1096 yılında başlayan ve İslam ve Avrupa tarihinde büyük bir dönüşüm meydana getiren Haçlı Seferleri sonucunda kurulan devletlerin bölgede hakim Türk-İslam devletleri ile ilişkileri, kültürel etkileşimler, siyasi ittifaklar, Orta Doğu?nun siyasi tarihi içerisinde Haçlı seferlerinin yeri ve önemi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Haçlı Seferlerini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Müslümanlarla Haçlılar arasındaki ilişkileri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
3 Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki kültürel etkileşimi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Avrupa?da Haçlı Fikrinin Ortaya Çıkışı
2 Haçlı Seferlerinin dini, siyasi ve iktisadi nedenleri
3 Haçlı Seferleri sırasında İslam Dünyası
4 Haçlı Seferleri sırasında Bizans Devleti
5 Türkiye Selçuklu-Haçlı İlişkileri
6 Danişmendli-Haçlı İlişkileri
7 Anadolu?da Haçlı Kontlukları: Urfa, Antakya
8 Büyük Selçuklu-Haçlı İlişkileri
9 ARASINAV
10 Suriye Selçuklu-Haçlı İlişkileri
11 Zengi Atabeyleri ve Haçlılar
12 Eyyubi Haçlı İlişkileri
13 Memluk Haçlı İlişkileri
14 Müslümanlar ve Haçlılar arasında Kültürel Etkileşimler
Resources
Course Notes
Course Resources - Altan, Ebru, İkinci Haçlı Seferi, Ankara: TTK Basımevi, 2003.
- Demirkent, Işın; Haçlı Seferleri, İstanbul: Dünya Basınevi, 1997.
- -------------------; Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, 2. Cild, Ankara: TTK Basımevi, 1974.
- Jean de Joinville, Bir Haçlının Hatıraları, terc.: Cüneyt Kanat, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.
- Maalouf, Amin; Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, terc.: M. Ali Kılıçbay, İstanbul: Telos Yayıncılık, 1997.
- Runciman, Steven; Haçlı Seferleri Tarihi, 3. Cild, terc.: Fikret Işıltan, Ankara, TTK Basımevi, 1987.
- Setton, Kenneth (ed.); History of Crusades, Medison: The University of Wincosin, 1969.
- Şahin, Haşim; Orta Zamanın Türkleri, İstanbul: Yeditepe Kitabevi, 2011.
- Şeşen, Ramazan; Selahaddin Eyyubi ve Devri, İstanbul: ISAR Yayınları, 2002.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6