Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endülüs Sosyal Hayati ORT 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Endülüs (İspanya) tarihinin sosyal hayatının ele alınması ve günümüz olaylarının bu tarihi arka plana istinaden analiz edilmesi
Course Content Endülüs (İspanya) sosyal tarihinin incelenmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endülüs?ün (İspanya) sosyal tarihini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Endülüs?te toplumlar arası medeni ilişkileri kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Endülüs toplumu ile İspanya krallıkları halkları arasındaki sosyal münasebetlerin niteliklerini ayırt eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Endülüslülerin sosyal alanda eriştikleri başarıları ve etkileri ile günümüze yansımalarını tahlil eder Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
5 Endülüslülerin bilim, tarım, iktisat ve ticaret alanında kaydettikleri gelişmeler ile bunların Avrupa kültürüne etkilerini değerlendirir Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
6 Endülüs-Avrupa-İslam Dünyası sosyal ilişkileri hakkında daha sağlıklı hüküm verir Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Endülüs öncesi İberya Yarımadasının sosyal yapısı
2 Endülüs toplumunun oluşumu ve İslamlaşma sürecinin başlaması
3 Araplar, Berberiler, Vizigotlar, Müsta?ribler, Müvelledler ve diğer ırki unsurlar
4 Toplumsal unsurlar arasında etkileşim ve convivencianın ortaya çıkışı
5 Endülüs hayat tarzının oluşması
6 Eğitim alanındaki gelişmeler ve rihle kültürünün sosyal hayata etkileri
7 Bilim alanındaki gelişmelerin sosyal hayata etkileri
8 Ulemanın toplum üzerindeki etkisi
9 ARASINAV
10 Tabakat kaynaklarından seçmeler
11 Endülüs-İslam sosyal hayatının Maşrık-İslam sosyal hayatı ile mukayesesi ve sonuçları
12 Endülüs-İslam sosyal hayatının Avrupa toplumuna tesirleri ve sonuçları
13 Endülüs-İslam sosyal hayatının Mağrib toplumuna tesirleri ve sonuçları
14 Sonuç ve Değerlendirme
Resources
Course Notes Lütfi Şeyban, Convivencia & Influencia / Endülüs?ün Sosyo-Kültürel Tarihi ve Etkileri, Adapazarı 2013
Course Resources - Özdemir, Mehmet, Endülüs Müslümanları Medeniyet Tarihi, TDV, Ankara 1997
- Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, Litera, İstanbul 2004
- Burckhadt, Titus, Moorish Culture in Spain, New York 1972 (İspanyolcası: La Civilization Hispano-Árabe, Madrid 2008)
- Kazıcı, Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İFAV, 5. Basım, İstanbul 2003
- MacCabe, Joseph, The Splendour of Moorish Spain, London 1935
- O?Callaghan, Joseph F., A History of Medieval Spain, Cornell University Press, Ithaca 1975
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6