Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endülüs Kültürel Hayati ORT 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LÜTFİ ŞEYBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Endülüs (İspanya) tarihinin kültürel hayatının ele alınması ve günümüz olaylarının bu tarihi arka plana istinaden analiz edilmesi
Course Content Endülüs (İspanya) kültürel tarihinin incelenmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endülüs?ün (İspanya) kültürel tarihini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Endülüs?te toplumlar arası kültürel ilişkiileri kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Endülüs toplumu ile İspanya krallıkları arasındaki kültürel münasebetlerin niteliklerini ayırt eder Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Endülüslülerin kültürel alanda eriştikleri başarıları ve etkileri ile günümüze yansımalarını tahlil eder Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
5 Endülüslülerin bilim-kültür alanında kaydettikleri gelişmeler ile bunların Avrupa kültürüne etkilerini değerlendirir Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
6 Endülüs-Avrupa-İslam Dünyası kültürel ilişkileri hakkında daha sağlıklı hüküm verir Anlatım, Tartışma, Benzetim, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş: Endülüs öncesi İberya Yarımadasının sosyo-kültürel yapısı
2 Endülüs toplum yapısı ve İslamlaşma sürecinin başlaması
3 Yerel ve dışarıdan gelen kültürel unsurlar
4 Topluluklar arasında etkileşim ve influencianın ortaya çıkışı
5 Endülüs kültürü veya hayat tarzının oluşması
6 Eğitim alanındaki gelişmeler ve rihle kültürü
7 Bilim alanındaki gelişmeler
8 Ulemanın devlet ve toplum üzerindeki etkisi
9 ARASINAV
10 Tabakat kaynaklarından seçmeler
11 Endülüs-İslam kültürünün Maşrık-İslam kültürü ile mukayesesi ve sonuçları
12 Endülüs-İslam kültürünün Avrupa kültürüne tesirleri ve sonuçları
13 Endülüs-İslam kültürünün Mağrib ülkelerine tesirleri ve sonuçları
14 Sonuç ve Değerlendirme
Resources
Course Notes Lütfi Şeyban, Convivencia & Influencia / Endülüs?ün Sosyo-Kültürel Tarihi ve Etkileri, Adapazarı 2013
Course Resources - Watt, W. M.-Pierre Cachia, Endülüs Tarihi, çev. C.E. Adıgüzel-Q. Şükürov, Küre Yayınları, İstanbul 2012
- Atçeken, İsmail Hakkı, Endülüs?ün Fethi ve Mûsâ b. Nusayr, Araştırma Yayınları, Ankara 2002
- Attali, Jacques, 1492, çev. M.Ali Kılıçbay, Y.Kredi, İstanbul 1992
- Aznar, Fernando, España medieval: Musulmanes, judíos y cristianos, ANAYA, Madrid 1990
- Bedevî, Abdurrahman, Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslam?ın Rolü, çev. Muharrem Tan, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2010
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6