Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bizans?Ta Günlük Hayat ORT 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ANTONIOS VRATIMOS CHATZOPOULOS
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Bizans Dönemi siyasi olayları paralelinde, egemenliğindeki halkın günlük yaşamını edebi, arkeolojik, nümismatik ve epigrafik belgeler ışığında anlamak.
Course Content Edebi, arkeolojik, nümismatik ve epigrafik belgeler ışığında Bizans (Doğu Roma) Devleti´ndeki her kesimdeki halkın sosyo-kültürel, sosyo ekonomik ve dini hayatı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bizans Dönemi´nin genel özelliklerini açıklayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Bizans Dönemi günlük yaşamının genel özelliklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olurlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Bizans Dönemi ve bu dönem günlük yaşamı araştırmalarındaki problemleri tanımlayabilir ve bunlar üzerine yeni fikirler üretebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Roma İmparatorluğu´ndan Bizans´a Geçiş, Dönemin Siyasi Olaylara Genel Bakış ve Gündelik Yaşama Etkisi
2 Toplumsal Sınıflar, Kral-Kraliçe, Saray Ahalisi, Köleler, Kent Halkı, Köy Halkı, Zenginler, Asiller, Yoksullar.
3 Meslek Grupları
4 Hukuk ve Adalet Sistemi
5 Ekonomi, Kara ve Deniz Ticareti, Tüccarlar, Çarşılar, Limanlar, Yenilkapı Theodosius Limanı ve Arkeolojik Kazıları
6 Din: Hıristiyanlık, Kilise Yapıları, Kilise Yapılanması, Rahip-Rahibeler, Ritüeller, Adaklar, Batıl İnançlar.
7 Adetler, Törenler, Mezar Kültü, Mezar Taşları.
8 Festival, Şenlikler, Spor Yarışmaları ve Takımlar, Hipodrom Atmeydanı.
9 ARASINAV
10 Edebiyat, Müzik, Sanat, Tiyatro, Mimari
11 Eğitim, Okullar, Aile ve Kadının Yeri
12 Ulaşım, Ulaşım Araçları, Yollar ve Yolların Güvenliği
13 Mutfak ve Yeme-İçme Kültürü, Ekmek ve Ekmek Damgaları, Cam, Madeni ve Pişmiş Toprak Kap-Kaçaklar, Şarap Kültürü ve Amphoralar
14 Su Kültürü, Su Sarnıçları, Hamamlar ve Temizlik Kültürü
Resources
Course Notes
Course Resources Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Ankara 2006 (Türk Tarih Kurumu Yayınları)
John Haldon, Bizans Tarih Atlası, İstanbul 2007 (Kitap Yayınevi)
Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, İstanbul 2011 (Yapı Kredi Yayınları)
Jean - Claude Cheynet, Bizans Tarihi, Ankara 2008 (Dost Kitabevi Yayınları)
M. V. Levtchenko, Bizans Tarihi (Kuruluşundan Yıkılışına Kadar), İstanbul 2007 (Doruk Yayınları)
Judith Herrin, Bizans (Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı), İstanbul 2013 (İletişim Yayınevi)
Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu´nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt I-V Bizans, İstanbul 1994 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
M. Murat Baskıcı, Bizans Dönemi´nde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261) (Phoenix Yayınevi)
Ernest Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, Ankara 1995 (İmge Kitabevi Yayınları)
Cogito, Bizans Özel Sayısı, Sayı 17, Kış 1999 (Yapı Kredi Yayınları)
Sanat Dünyamız, Bizans Özel Sayısı, Sayı 69-70, Yıl 1998
Annie Pralong, Bizans (Yapılar, Meydanlar, Yaşamlar), İstanbul 2011 (Kitap Yayınevi)
Seza Sinanlar, Atmeydanı, Bizans Araba Yarışlarından Osmanlı Şenliklerine, İstanbul 2005 (Kitap Yayınevi)
Secda Saltuk, Antik Çağ´da Hipodromlar, Circuslar, İstanbul 2001 (Ege Yayınları)
Metin And, Bizans Tiyatrosu, İstanbul 1962
Andrew Dalby, Bizans´ın Damak Tadı, Kokular, Şaraplar, Yemekler, İstanbul 2004 (Kitap Yayınevi)
Andrew Dalby- Sally Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, İstanbul 2001 (Homer Kitabevi)
Ersin Doğer, Antik Çağ´da Bağ ve Şarap, İstanbul 2004 (İletişim Yayınları)
Timothy Dawson, Bizans Piyadesi (Doğu Roma İmparatorluğu 900-1204 ) (İş Bankası Kültür Yayınları)
Barbara Hill, Bizans İmparatorluk Kadınları, İstanbul 2003 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Carolyn L. Connor, Bizans´ın Kadınları, İstanbul 2011 (Yapı Kredi Yayınları)
Vera Bulgurlu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri´ndeki Bizans Kurşun Mühürleri, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Byzas 15 - Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts (Eds. Böhlendorf-Arslan, Beate - Alessandra Ricci), İstanbul 2012 (Ege Yayınları)
Kenneth W. Harl, Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması için Rehber: Bizans (M.S.498-1282), İstanbul 2002 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Hülya Tezcan, Topkapı Sarayı ve Çevresi´nin Bizans Devri Arkeolojisi, İstanbul 1989 (Turing Yayınları)
Cyril Mango, Bizans Mimarisi, Kasım 2006 (Özel Basım)
John Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Penguin History of Art, 2nd edn. 1979
Tamara Talbot Rice,
M. Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, Westport 2006 (Greenwood Press)
Bizans´ta Günlük Yaşam Bizans´ın Mücevheri Konstantinopolis, Ankara (Özne Yayınları)
Peter Brown, Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, Çev.: Turhan Kaçar, İstanbul 2000 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Georges Duby - Philippe Aries, Özel Hayatın Tarihi 1: Roma İmparatorluğu´ndan 1000 Yılına, Çev.: Turan Ilgaz, İstanbul 2006 (Yapı Kredi Yayınları)
Şehrazat Karagöz, Anadolu´dan Mezar Stelleri Arkaik - Greko Pers - Hellenistik - Roma Bizans Çağları Anatolian Steles Archaic-Greek / Persian - Hellenistic - Roman Byzantium Periods, İstanbul 1984 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Turhan Kaçar, Geç Antikçağ´da Hıristiyanlık, İstanbul 2009 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Hilary J. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, İstanbul 2012 (Homer Kitapevi)
A. Muhibbe Darga, Anadolu´da Kadın. On Bin Yıldır Eş, Anne, Tüccar, Kraliçe, İstanbul 2012 (Yapı Kredi Yayınları)
Ayşe Ç. Türker, Demre - Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Bizans Dönemi Sırsız Seramikler / Byzantine Unglazed Pottery of Saint Nicholas Church at Demre Myra, Antalya 2009 (Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü)
Jean-Claude Cheynet, Turan Gökyıldırım, Vera Bulgurlu, Les sceaux byzantins du Musée archéologique d´Istanbul, İstanbul 2012 (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6