Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih, Sosyoloji ve Antropoloji YAK 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. EBUBEKİR SOFUOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. EBUBEKİR SOFUOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Sosyoloji ve Antropolojinin Tarihle olan ilişkisini ortaya koymaktır.
Course Content Sosyoloji ve Antropoloji bağlamında Dünya?nın geçirmiş olduğu tarih süreç ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyoloj, Antropology, Tarih kavramlarını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sosyoloj, Antropoloji, Tarih ilişkisini ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Sosyoloji´nin Tarihe yaklaşımını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Antropoloji´nin Tarihe yaklaşımını ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Sosyoloj, Antropoloji, bağlamında Tarih´te yeni yaklaşımları ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sosyoloji?ye giriş
2 Sosyoloji?ye giriş
3 Sosyoloji?nin Tarih içindeki konumu
4 Sosyoloji?nin Tarih içindeki konumu
5 Sosyoloji?nin tarihi olayları ele alış usulü
6 Sosyoloji?nin tarihi olayları ele alış usulü
7 Antropoloji?ye giriş
8 Antropoloji?ye giriş
9 ARASINAV
10 Antropoloji?nin Tarih içindeki konumu
11 Antropoloji?nin Tarih içindeki konumu
12 Antropoloji?nin tarihi olayları ele alış usulü
13 Antropoloji?nin tarihi olayları ele alış usulü
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Claude Levi Strauss, Yapısal Antropoloji, Çeviren: Adnan Kahiloğulları, Kitapyurdu 2012
William A. Haviland,Herald E. L. Prins,Dana Walrath,Bunny Mcbride,İnan,, Kültürel Antropoloji, Çeviren: Deniz Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları
George E. Marcus, Kültürel Eleştiri olarak Antropoloji: İnsan Bilimlerinde Deneysel bir an. Koç Üniversitesi Yayınları, 04-2013
Sami Şener, Sosyoloji(Sosyal Bilimlere Alternatif Bir Yaklaşım), Inkılab Yayınları 2009
Mustafa Erkal, Sosyoloji(Toplumbilimi), Der Yayınları, İstanbul 2012
Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1974
Ekrem Memiş, Tarih Metodolojisi, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2005
Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, Notos Kitap, İstanbul 2012
Hoca Sadettin Efendi, Tacü´t-Tevarih I. Haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Jean Bodin, Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar)-2, Devlet Üzerine, çev. Özer Ozankaya. c.2, Teori Yayınları, İstanbul, Ocak 1986.
Kınalızade Ali Efendi, Devlet ve Aile Ahlakı, Baskıya Hazırlayan: Ahmet Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser.
Keçi Bey Risalesi, sad. Zuhuri Danışman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1985. Ankara.
N. Machiavelli, Hükümdar, Düşünen Adam Yayınlan. İstanbul, Mart 1996.
N. Machiavelli. Batı´da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yazılar)- Hükümdar dan Seçme Parçalar, çev. Vahdi Hatay, Teori Yayınlan, İstanbul, Ocak 1986.
Nizamülmülk, Siyasetname, Türkçesi: Nurettin BayburtlugiI, 2.Baskı, Dergah Yayınlan, İstanbul, 1987.
Stephanus Junius Brutus, Batı´da Siyasal Düşünceler Tarihi (Seçilmiş Yaz;lar)-2, "Tiranlara Karşı Haklar", çev. Mete Tuncay, Teori Yayınları, İstanbul, Ocak 1986.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6