Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Yazimi ve Yaklaşimlar YEN 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Tarih yazımının tarihsel süreç içerisinde nasıl şekillendiğini öğrenme
Course Content Tarih yazıcılığı ve yaklaşımlarını ayrıntılı ele alma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarih yazıcılığının ortaya çıkışını ve gelişimini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Osmanlı kuruluş dönemi tarih yazıcılığının Türk tarih yazıcılığındaki yerini belirler Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Modern dönem öncesi Osmanlı Tarih yazıcılığını değerlendirir Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dünyadaki tarih okullarını tanır Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
5 Alman ve Avusturya tarihçilerinin Türk tarihçiliği üzerindeki etkilerini tartışır Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav ,
6 İngiliz ve Amerikan tarihçilerinin Türk tarihçiliği üzerindeki etkilerini analiz eder Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih yazımının ortaya çıkışı [1] Sayfa 1-10
2 Kuruluş dönemi Osmanlı tarih yazıcılığı [8] Sayfa 39-73
3 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı tarih yazıcılığı [8] Sayfa 73-119
4 Vakanüvislik [2] Sayfa 271-287
5 Dünyada ve Türkiye’de tarih yaklaşımları [3] Sayfa 27-49
6 Alman tarihçi okulu [4] Sayfa 7-38
7 Avusturya çevresi [4] Sayfa 39-73
8 Annales Okulu [5] Sayfa 29-109
9 ARASINAV
10 Annales Okulu’nun Türkiye’deki etkileri [5] Sayfa 7-28
11 İngiliz tarih felsefecilerinin görüşleri [6] Sayfa 33-101
12 Amerikan tarihçilerinin görüşleri [7] Sayfa 3-45
13 Tartışma ve değerlendirme
14 Sonuç: Tarihe nasıl yaklaşmalıyız?
Resources
Course Notes 1- Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı, İstanbul 1995.<br>2- Bekir Kütükoğlu, Vekayinüvis, c: XIII, ss. 271-287.<br>3- İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitapevi, Ankara 1997.<br>4- Emre Bağce, Frankfurt Okulu, İstanbul 2006.<br>5- Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, Ankara 2002.<br>6- R. G. Collingwood, Tarih felsefesi Üzerine Denemeler, İstanbul 2000.<br>7- Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, Ankara 1995.<br>8- Söğüt’ten İstanbul’a, Ankara 2000.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6