Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağ Tarih Metinleri ORT 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KIRKPINAR
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Ortaçağ İslam tarih kaynaklarını, genel tarih kitapları başta olmak üzere okuyabilmek, anlamak ve çözümleyebilmek
Course Content Yakubi, Taberi, İbnul-Esir, Mesudi, Belazuri vd. eserlerden çeşitli bölümlerin okunması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortaçağ İslam tarih araştırmalarında temel kaynaklardan yararlanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Ortaçağ İslam tarihine dair çeşitli kavram ve terimleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Ortaçağ İslam tarihine dair metineleri karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
4 Ortaçağ İslam tarihine dair metineleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersini tanımı, çerçevesi, kaynaklar
2 Metin okuma, çeviri, inceleme
3 Metin okuma, çeviri, inceleme
4 Metin okuma, çeviri, inceleme
5 Metin okuma, çeviri, inceleme
6 Metin okuma, çeviri, inceleme
7 Metin okuma, çeviri, inceleme
8 Metin okuma, çeviri, inceleme
9 Ara Sınav
10 Metin okuma, çeviri, inceleme
11 Metin okuma, çeviri, inceleme
12 Metin okuma, çeviri, inceleme
13 Metin okuma, çeviri, inceleme
14 Metin okuma, çeviri, inceleme
Resources
Course Notes
Course Resources -CÂHİZ, Ebû Osman b. Amr b. Bahr (255/868).Menâkıbut-Türk, Resâilül-Câhız, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, I-IV, Kahire 1979, I, 5-86. Türkçe trc. Ramazan Şeşen, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Fazîletleri, Ankara 1988.
-BELÂZURÎ, Ahmed b. Yahya(279/892)Fütûhu l-Büldân, thk: Abdullah Enîs et-Tabbâ-Ömer Enîs et-Tabbâ, Beyrut 1987. Türkçe trc. Mustafa Fayda, Ankara 1987.
- İBN HALLİKÂN, (681/1282);Vefeyâtül-ayân ve enbâü ebnâiz-zamân, thk. İhsan Abbâs, I-VIII, Beyrut ts.
İBNUL-ESÎR, (630/1232);el-Kâmil fit-târîh, I-XII, Beyrut 1979. Türkçe trc. Abdülkerim Özaydın-Ahmet Ağırakça ve diğerleri, I-XII, İstanbul 986
El-MESÛDÎ, Ebûl-Hasan Ali (346/957);Murûcuz-zeheb ve meâdinül-cevher, thk. M. M. Abdulhamid, I-IV, Kahire 1964-65.
et-TABERÎ, Ebû Câfer Muhammed (310/922);Târîhül-ümem vel-mülûk, thk. M. Ebûl-Fadl İbrahim, I- XI, Beyrut ts
YAKÛBÎ, Ahmed b. Ebû Yakub (292/904); Târîhul-Yakûbî, I-II, Beyrut ts.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6