Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Sosyo-Ekonomik Tarihi II (1600-1800) YEN 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YÜCEL ÖZTÜRK
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu’nun klasik dönemindeki sosyal ve ekonomik tarihinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Course Content Bu derste, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan klasik dönemin sonuna kadar, Osmanlı idari sistemi, ilmiye sistemi, saray teşkilatı, devşirme sistemi, iktisadi sitemi ticaret ve lonca sistemi gibi Osmanlı Devletinin sosyal ve iktisadi yapısı anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Devletinin 16. Ve 17. Yüzyılda nasıl dünya gücü olduğu tartıştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Osmanlı Tımar sistemini Avrupa Manor sistemi ile karşılaştırır ve kavratır. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
3 Osmanlı devlet sistemindeki değişimleri ve buna karşı uyguladığı tedbirleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Osmanlıdaki Ayanlaşma sürecini sebep ve sonuçlarını öğretir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
5 Türk modernleşmesi öncesi dönemi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Halen var olan bir çok sosyal ve iktisadi problemlerin tarihi temellerini öğrenir. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin, amacı, kapsamı, kaynakları, metodu tartışılacaktır. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
2 Osmanlı Devlet Yapısı ve Kul sistemi İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
3 Osmanlıda kanun yapma ve kanunnameler. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
4 Osmanlı devlet gelirleri ve vergi sistemi İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
5 Osmanlı taşra hayatı ve Çifthane sistemi. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
6 Osmanlı esnaf teşkilatı: Loncalar. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
7 Klasik Osmanlı Rejimi ve değişme İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
8 Osmanlı sisteminin İslamlaşması İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
9 ARASINAV
10 Osmanlı Diplomasisi ve sorunları İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
11 Osmanlıda adalet kavramı şikayet hakkı. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
12 Osmanlıda Ayanlaşma süreci İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
13 Osmanlı kalemiye teşkilatı. İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
14 Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu İnalcık, Halil; Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Barkan, Ömer Lütfi.
Resources
Course Notes
Course Resources Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2003; Halil İnalcık, Essays in Ottoman History, İstanbul 1998; Halil İnalcık, Documents on the Economic and Social History of Turkey in the 15th Century, İstanbul 1960; An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300 – 1914 (Ed. Halil İnalcık, Donald Quataert), Cambridge 1997; Aynı Yazar; Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, 1996. Aynı Yazar; devlet-i ‘Aliyye, İstanbul, 2009. Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî ekononimin Hukukî ve Malî Esasları, İstanbul, 1943.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6