Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yakinçağ Tarihi Kaynaklari YAK 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERKAN YAZİCİ
Course Lecturers Doç.Dr. SERKAN YAZİCİ,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Yakınçağ dönemine ait basma ve yazma tarih kaynaklarını incelemek ve tahlil kabiliyetini geliştirmek
Course Content Yakınçağa ait tarih kaynaklarından vakayinameler, sefaretnameler, ıslahatnameler, layihalar, gazete ve mecmualar, salnameler ve arşiv kaynakları tanıtılmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tarihin Yazılı kaynakları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Tarihi Arşiv Vesikalarına dayalı kaynaklarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Yazılı kaynakların Kritiğini yapar Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
4 Arşiv Vesikalarının Kritiğini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
5 Süreli Yayınların Kritiğini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Arşiv Belgelerinin mukayeselerini yapar Soru-Cevap, Anlatım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 III. Selim dönemi tarih kaynakları
2 III. Selim dönemi layihaları
3 II. Mahmut dönemi tarih kaynakları
4 Tanzimat dönemi tarih kaynakları
5 Meşrutiyet dönemi tarih kaynakları
6 Islahatnameler
7 Sefaretnameler I
8 Sefaretnameler II
9 Ara Sınav
10 Osmanlı basın ve gazeteler I
11 Osmanlı basın ve gazeteler II
12 Salnameler
13 Arşiv kaynakları
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
2- Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınları, İstanbul.
3- Bekir Kütükoğlu, “Vakayinüvis”, İslam Ansiklopedisi Cilt. 13, sayfa. 271-287, MEB Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6