Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağda Türkiye Tarihi ORT 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Ortaçağ Türkiye Sürecinin Tespiti.
Course Content Ortaçağ Türkiye Tarihi kaynakları ve araştırmalarının değerlendirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortaçağ Türkiye Tarihi Kaynaklarının Değerinin Ölçülmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Ortaçağ Türkiye Süreçlerinin Tespiti ve Tayini Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Türkiye Selçukluları Medeniyetinin Tesisinde Kültürel ve Coğrafi Yapının Değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Ortaçağ Türkiye Tarihinin Karakterinin Tespiti Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Ortaçağ Türkiye Tarihinin Doğu ve Batı dünyası için öneminin tayin ve tespiti Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaçağda Türkiye Coğrafyasının Oluşumu
2 Ortaçağda Türklerin Anadoluya Gelişi ve Anadoluda Türk Toplumsal Yapısının Gelişimi
3 Ortaçağ Türkiye Tarihi Kaynakları
4 Ortaçağ Türkiye Araştırmaları ve Ortaçağ Türkiye Tarihinin Sorunları
5 Ortaçağ Türkiye Tarihinde Siyasi Yapının Gelişimi
6 Türkiye Selçuklularının Hakimiyetinde Dini Argümanlar, Şiilik Meselesi
7 Türkiye Selçuklularının Sünniliği Sorunsalı
8 Türkiyede İlk Türk Kültürel Yapısın Oluşumu
9 Ara Sınav
10 Türkiyede İlk Türk Şehirleşmesi
11 Türkiyede Şehirleşme-Yerleşim İlişkilerinde Vakıfların Rolü
12 Türkiye Selçuklularında Fikir ve Düşünce Akımları
13 Türkiye Selçuklularında Fikir ve Düşünce Akımları
14 Türkiye Selçuklularında İdari Mekanizmalar
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Aksarayi, Müsameretül Ahbar
2. İbn Bibi, El Evamirül Alaiyye
3. İbn Batuta Seyahatnamesi
4. Markizi, Kitabüs Süluk
5. Fuad Köprülü, Anadolu Selçuklu Devletinin Yerli Kaynakları
6. El Ömeri, Mesalikül Ebsar
7. Kalkaşandi, Subhul Aşa
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6