Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Araştirma Teknik ve Yöntemleri YAK 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERKAN YAZİCİ
Course Lecturers Doç.Dr. SERKAN YAZİCİ,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective İlmî ve meslekî konularda araştırma usul ve teknikleri kazandırma. Tarihin tanımı, önemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, tarih yazıcılığı, tarihi olayların değerlendirilmesi ve yazılmasında dikkat edilmesi gereken metodik hususlar kavratılarak, tarihle ilgili yazılı ve sözlü eserlerin incelenmesi. Kullanılacak materyalin seçiminde uygulanacak ilmî metotların tasnifi.
Course Content 1) Tarih ilminin mana, konu ve faydaları.
2) Tarih’in faydalandığı ilimler.
3) Tarih’in Kaynakları
4) Bir eser ve Makalenin kaleme alınması.
5) Tarihin ne olduğunu, işlevini ve yararını tanıyabilecek, Bilimsel tarihin çalışma yöntemini kavrayabilecek, Bilimsel Tarih incelemesinde kullanılan araştırma tekniklerini, eleştirel yaklaşım ile dipnot ve kaynakça kullanımını kavrayabilecek, Olayları tarihi süreç içerisinde yorumlayabilecek, Belgelerden tarihsel bilgi üretebilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İlmî ve meslekî konularda araştırma usul ve teknikleri kazanma Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Bilgi ve Belgeleri değerlendirmek ve gerekli ilmî çalışmalarda kullanmak için bilgi edinme. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
3 Kaynakların farklılıklarını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Kaynakları tenkit eder Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tarih ilminin mana, konu ve faydaları.
2 Tarih’in faydalandığı ilimler.
3 Tarih araştırmalarının sosyal gelişmedeki rolü.
4 Tarih yazıcılığının çeşitleri, tarihin yazılı ve sözlü kaynakları, bunların değerlendirme biçimleri.
5 Tarihi kaynakların değerlendirilmesi, tarihte tahlil, tenkid ve terkib metotları
6 Tarihin kaynakları.
7 Tarih araştırmacılığının ve yazımcılığının çeşitleri
8 Kütüphanelerden faydalanma usulleri.
9 ARA SINAV
10 Kaynakların Tasnifi: Sözlü Kaynaklar.
11 Kaynakların Tasnifi: Yazılı, Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar.
12 Kaynakların Tasnifi: Müzelik Malzeme.
13 Bilgisayarın Tarih araştırmalarındaki yeri.
14 Kaynak Tenkidi.
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul.
2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. 1979.
3) Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul 1994.
4) Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 2001.
5) E.H. Carr., Tarih Nedir, İstanbul 1980.
6) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, İst. 1989.
7) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.
8) Mahmud Yazır, Eski Yazıları Okama Anahtarı, VGM yay., Ankara.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6