Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeniçağda Türkistan YEN 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK
Course Lecturers Doç.Dr. MUHAMMED BİLAL ÇELİK,
Course Assistants

Yok

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Yeniçağda Türkistan bölgesindeki Türk topluluk ve devletlerinin tarihi, toplumsal ve ekonomik yapıları hakkında ayrıntılı bilgi kazandırmak.

Course Content

Yeniçağda Türkistan bölgesinde kurulan Özbek ve Kazak Hanlıkları ile bu hanlıkların komşu devletlerle ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi edinme.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkistan bölgesini coğrafi olarak tanır Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Bölgenin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişiminde uluslar arası konjonktürü anlar Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 Özbeklerin kökenini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Kazakların kökenini ile Özbeklerin kökenini ilişkilendirir Tartışma, Benzetim, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Bölgede kurulan devletlerde hâkimiyet anlayışı, askeri, idari ve mali yapıyı çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Bölgede kurulan devletlerin komşu devletlerle ve Osmanlı Devletiyle kurdukları ilişkilerin temellerini analiz eder Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkistan ve Deşt-i Kıpçak Coğrafyası [1] Sayfa 1-22
2 Özbek kavramı ve Özbeklerin ortaya çıkışı [2] Sayfa 57-70
3 Ebu’l-Hayır Han ve Özbeklerin Türkistan’a gelişi [3] Sayfa 557-558
4 Muhammed Şibani Han: Timurlular ve Safevilerle ilişkiler [3] Sayfa 558-560
5 Ubeydullah ve Nevruz Ahmed Han dönemleri [3] Sayfa 560-563
6 İskender Han ve II. Abdullah Han dönemleri [3] Sayfa 563-564
7 Özbeklerde hakimiyet anlayışı ve devlet teşkilatı [3] Sayfa 576-579
8 Özbeklerde askeri yapı ve mali organizasyon [3] Sayfa 579-582
9 ARASINAV
10 Kazak mefhumu ve Kazakların ortaya çıkışı [4] Sayfa 45-53/54-62
11 Kazak Hanlığının yükselme dönemi [3] Sayfa 590-591
12 Aktaban Şubrındı ve Kazak Hanlığı’nın parçalanması [3] Sayfa 592-593
13 Kazak Hanlığı’nda devlet teşkilatı ve askeri yapı [3] Sayfa 595-596
14 Kazak Hanlığı’nda idari ve mali yapı [3] Sayfa 596-599
Resources
Course Notes <p>Yok</p>
Course Resources

1- Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili, Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul: Enderun Yayınevi, 1981.

2- Mustafa Kafalı, “Şiban Han Sülalesi ve Özbek Ulusu”, Makaleler, ed: Semih Yalçın, Ankara: Berikan Yayınevi, 2005, s. 57-70.

3- Mehmet Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, Türkler, c: VIII, ss.

4- Kazakistan: Makaleler, Ankara: TTK Yayınları, 2007.

5- Avrasya’nın sekiz asrı Çengizoğulları, yayına hazırlayanlar: Hayrunnisa Alan, İlyas Kemaloğlu, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2016.

6- Orhan Doğan, Aysel Erdoğan, Batı Türkistan Hanlıkları, Ankara: Berikan Yayınevi, 2017.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6