Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Devletinin Yeniden Yapilanma Problemleri YAK 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI
Course Lecturers Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Osmanlı Devletinin çöküş sürecinde devletin yeniden yapılanma problemlerinin incelenmesi.

Course Content

Osmanlı Devletinin toplum yapısı ve özellikleri. Avrupadaki gelişmeler. III. Selim ve II. Mahmud Devri yenileşme hareketleri, Tanzimat Fermanı. Fermanın hukuki nitelikleri ve Tahlili. Tanzimat Döneminde kanunlaştırma çalışmaları. Islahat Fermanı. Tanzimata tepkiler. Siyasal örgütlerin kurulması. Meşrutiyet yönetimine geçiş. Meşrutiyet Dönemi yeniden yapılanma çalışmaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Devlet yapısını tanıtır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 İlk Reform belgeleri ve reformların gelişmesindeki iç ve dış engellerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
3 III. Selim ve II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerini inceler Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Fransız İhtilalinin Osmanlı reformlarına etkilerini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Temel hak ve özgürlükleri esas alan Hukuka dayalı çağdaş yeni bir düzenleme amaçlayan Tanzimat Fermanını inceler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Farklı unsurlardan oluşan Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını muhafaza edebilmek için giriştiği köklü reform hareketlerine Avrupanın güçlü devletlerinin desteğinin sağlanması için uyguladığı politikalarını öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Askeri, Ekonomik, sosyal ve yönetim alanlardaki aksaklıkları ortadan kaldırıp, Güçlü bir yönetim düzeni kurarak, Devleti dağılmaktan kurtarmayı amaçlayan girişimleri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Devlet Yapısının Tahlili
2 Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devleti.
3 İlk Reform Belgeleri
4 Reformların gelişmesindeki iç ve dış engeller.
5 III. Selim ve Nizam-ı Cedid Harekatı.
6 IV. Mustafanın saltanata gelişi ve Şeri Hüccetin hazırlanması; Sened-i İttifak ve Ayanlar
7 II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ordusunun kaldırılması: Vaka-i Hayriye ve yönetim ile eğitim alanında yapılan yenilikler.
8 Tanzimat Fermanını gerekli kılan iç ve dış gelişmeler ve Fermanın hukuki nitelikleri ve Tahlili.
9 ARASINAV
10 Tanzimat Döneminde kanunlaştırma çalışmaları.
11 Kırım Savaşı, Paris Kongresi ve Islahat Fermanı.
12 Tanzimata Tepkiler ve Siyasal örgütlerin kurulması.
13 Meşrutiyet yönetimine geçiş ve Meşrutiyet Dönemleri yenileşme hareketleri.
14 Ekonomik ve toplumsal değişmeler.
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Necdet Hayta ve Uğur Ünal, Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri, Ankara, 2005.
2- Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, İstanbul, 1978.
3- Roderic Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform 1856-1876, (Çev.:O. Akınhay), 1997, İstanbul.
4- Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform 1836-1856, İstanbul, 1993.
5- İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 1987, İstanbul.
6- Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Makaleler 4, 1991, İstanbul.
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, VI, VII ve VIII. Ciltler, Ankara, 1976.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Ara Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6