Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağda Iran Tarihi ORT 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Ortaçağda İranda Kurulan Devletlerin Siyasi ve Kültürel Tarihlerini incelemek

Course Content

İran Tarihine Giriş

Sasani Devri İran Tarihi

İlk İslam Fetihleri Zamanında İran

Emeviler Devrinde İran

Abbasiler Devrinde İran

Selçuklular Devrinde İran

İran coğrafyasında Sanat, Edebiyat ve Kültür

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslamiyet öncesi dönemde İranda mevcut siyasi yapıyı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 İranda İslamiyetin yayılması ve Abbasi dönemindeki gelişmeleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Büyük Selçuklu Döneminde İrandaki siyasi yapıyı kavratır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 İlhanlı istilası döneminde İrandaki sosyal ve siyasi yapıyı açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 İran coğrafyasındaki mezhep isyanları hakkında genel bilgileri edinir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Ortaçağda İranda eğitim ve kültürel hayat hakkında açıklamalar yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İran Tarihi Coğrafyası ve İranın Tarihi Yollar Üzerindeki Konumu
2 İslam Ortaçağında İran Coğrafyasının Oluşumu
3 İran Ortaçağının Kaynaklarına Dair
4 İran Ortaçağında İslam Hakimiyeti ve Karşı Devrimin Ortaya Çıkması
5 Emevilerin İran Hakimiyeti ve Bu süreçteki Mevali Politikası
6 Emeviler Döneminde İranda Şuubiye-Milliyetçilik Akımları, Karmatilik-Ebu Müslim Hareketi
7 İranda Abbasi Devrimi ve İran Kurumlarının İslam Medeniyeti İçine Girmesi
8 Abbasi Devri İran Kültürel Gelişimi
9 Ara Sınav
10 Büveyhiler Devri ve Şiiliğin Ortodokslaşması Sorunsalı
11 Samani Rönesansı ve Ortaçağda İrandaki Şehirleşme Süreci
12 Ortaçağda Türkler İran Coğrafyasında
13 Ortaçağda Türkler İran Coğrafyasında
14 Ortaçağda Moğollar İran Coğrafyasında
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Taberi, Tarihul Ümem vel Müluk
2. İbnül Esir, El Kamil Fit Tarih
3. V. Bartold, Türkistan Hakkında Dersler
4. Mustafa Fayda, Hazreti Ömer Zamanında Gayr-i Müslimler
5. Zekeriya Kitapçı, Maveraünnehirde İslam Hakimiyeti
6. V. Bartold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6